hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1997.

Objavljen na Hrčku: 25. 4. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Neke zanimljivosti u adaptaciji anglicizama u švedskom  
Two Phenomena in English Loanword Adaptation in Swedish (str.5-11) engleskipdf 382 KB
Goranka Antunović
Izvorni znanstveni članak
 
Joyce i Faulkner: Zajednički narativno-stilski protokol  
Faulkner and Joyce: A Joint Narrative/Stylistic Protocol (str.13-24) engleskipdf 740 KB
Sonja Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
Tradicija emblema i njeni misteriozni znakovi  
The emblem tradition and its mysterious signs (str.27-34) engleskipdf 443 KB
Boris Berić
Izvorni znanstveni članak
 
Promišljanje odnosa između jezika, pisma i prevođenja  
Some reflections on the relations between language, writing and translation (str.37-47) engleskipdf 574 KB
Mirjana Bonačić
Izvorni znanstveni članak
 
Sto godina englesko-hrvatske leksikografije (povijesni pregled i suvremene potrebe)  
One Hundred Years of English-Croatian Lexicography (Historical perspective and current needs) (str.49-59) engleskipdf 599 KB
Maja Bratanić
Izvorni znanstveni članak
 
O pojmu produktivnosti u sintaktičkom opisu i jezičnoj teoriji  
On going productive in syntax (and elsewhere) (str.61-68) engleskipdf 401 KB
Mario Brdar
Izvorni znanstveni članak
 
Antikolonijalna oluja: Teorija i praksa postmodernističkih reinskripcija Shakespearea  
Anti-colonial Tempest: Theory and Practice of Postmodemist Shakespearean Reinscriptions (str.71-83) engleskipdf 742 KB
Janja Ciglar-Žanić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza semantičkog i sintaktičkog aspekta upotrebe konektora u procesu prevođenja  
The use of connectives expressing overlapping semantic relationships in the translation process (str.85-93) engleskipdf 410 KB
Zjena Čulić
Izvorni znanstveni članak
 
O funkcionalnoj distribuciji razrednog govora pri nastavi engleskoga kao stranog jezika  
On the functional distribution of talk in the E.FL. classroom (str.95-103) engleskipdf 404 KB
Sanja Čurković Kalebić
Izvorni znanstveni članak
 
Teoretska osnova projekta: "Engleski element u europskim jezicima"  
The Theoretical Background of the Project "The English Element in European Languages" (str.105-110) engleskipdf 297 KB
Rudolf Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Ergolekt menadžementa kao zasebni jezični varijetet  
Management ergolect as a separate language variety (str.113-126) engleskipdf 708 KB
Renata Fox
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski kao jezik struke u Hrvatskoj-povijest i sadašnje stanje  
History and the present state of English for apecific purposes in Croatia (str.129-131) engleskipdf 254 KB
Milica Gačić
Izvorni znanstveni članak
 
Metaforiko i patrijarhalno u ženskom pismu  
The Metaphoric and the Patriarchal in Women's Writing (str.135-143) engleskipdf 527 KB
Ljiljana Ina Gjurgjan
Izvorni znanstveni članak
 
The Sense of Place in the Poetry of John Montague (str.145-152) engleskipdf 417 KB
Stipe Grgas
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u formantskom prostoru engleskih samoglasnika izvornih govornika i studenata kojima je materinski jezik hrvatski  
Differences in formant-defined vowel space between native speakers of English and Croatian students of English (str.155-165) engleskipdf 600 KB
Damir Horga, Vesna Mildner
Izvorni znanstveni članak
 
Formalna/kontrastivna korespondencija i prijevodna ekvivalencija  
Formal/Contrastive Correspondence and Translation Equivalence (str.167-178) engleskipdf 802 KB
Vladimir Ivir
Izvorni znanstveni članak
 
Književnost u jezičnoj učionici  
Literature in the Language Classroom (str.181-191) engleskipdf 749 KB
Nataša Jeffery
Izvorni znanstveni članak
 
Nemelodijski intonacijski morfemi u engleskom i hrvatskom  
Non-melodic intonational morphemes in English and Croatian (str.193-199) engleskipdf 339 KB
Višnja Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
Strasti nove Eve (Kontekstualno čitanje romana "Strast" Jeanette Winterson)  
Passions of a New Eve (a contextual reading of Jeanette Winterson's "The Passion") (str.201-209) engleskipdf 535 KB
Tatjana Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Deskriptivisti ili društveni aktivisti: jedna dilema u sociolingvistici  
Descriptivists or social activists: a dilemma in sociolinguistics (str.211-222) engleskipdf 688 KB
Damir Kalogjera
Izvorni znanstveni članak
 
Apstrahiranje u informacijskoj znanosti sa stajališta lingvistike teksta  
Abstracting in Information Science: Perspectives from Text Linguistics (str.225-229) engleskipdf 219 KB
Alba Krvavac
Izvorni znanstveni članak
 
O sintaksi, semantici i pragmatici nekih rečenica s glagolom "have"  
On the Syntax, Semantics and Pragmatics of Some have Sentences (str.231-239) engleskipdf 489 KB
Dubravko Kučanda
Izvorni znanstveni članak
 
Postojanost dijalektalnoga "them"  
The Continuity of the Dialectal them (str.241-245) engleskipdf 270 KB
Dora Maček
Izvorni znanstveni članak
 
Anglistika u Dalmaciji 1775. - 1995.  
English studies in Dalmatia 1775-1995 (str.247-255) engleskipdf 514 KB
Ivo Mardešić
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje afektivne domene učenja engleskog kao stranog jezika: ispitivanje motivacije  
Research on the Affective Domain of EFL Learning: a Study of Motivation (str.257-267) engleskipdf 415 KB
Jelena Mihaljević Djigunović
Izvorni znanstveni članak
 
Anglicizmi u njemačkom: problem varijanata  
Anglicisms in German: the problem of variants (str.269-273) engleskipdf 282 KB
Vesna Muhvić-Dimanovski
Izvorni znanstveni članak
 
Pristupi procesu čitanja na stranom jeziku  
Approaches to foreign language reading (str.275-283) engleskipdf 499 KB
Lidija Obad
Izvorni znanstveni članak
 
Bringing European ideas back to African reality (str.285-298) engleskipdf 783 KB
Sibila Petlevski
Izvorni znanstveni članak
 
Igranje uloga (jedno čitanje romana "Ka svjetioniku" Virginie Woolf)  
Playing Roles (A Reading of Virginia Wooľf's Novel To the Lighthouse) (str.299-312) engleskipdf 808 KB
Estella Petrić-Bajlo
Izvorni znanstveni članak
 
Nastava engleskog jezika učenicima mlađe dobi u Osijeku  
Teaching English to young learners in Osijek (str.315-319) engleskipdf 280 KB
Elvira Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
O anglicizmima u pomorskom hrvatskom  
On Anglicisms in Maritime Croatian (str.321-336) engleskipdf 998 KB
Boris Pritchard
Izvorni znanstveni članak
 
East, West, home's best: But where is Bharati Mukherjee's home? (str.339-346) engleskipdf 483 KB
Biljana Romić
Izvorni znanstveni članak
 
Biblijski intertekst u tri modernistička pisca (Joyce, Lawrence, Krleža)  
A Biblical Intertext in Three Modernist Writers (Joyce, Lawrence, Krleža) (str.349-355) engleskipdf 378 KB
Višnja Sepčić
Izvorni znanstveni članak
 
Stupnjevi morfološke supstitucije anglicizama u talijanskom jeziku  
Degrees of Morphological Substitution of Anglicisms in Italian (str.357-362) engleskipdf 310 KB
Lelija Sočanac
Izvorni znanstveni članak
 
Komparativna analiza poslovica: univerzalije i specifičnosti  
Comparative analysis of proverbs: Universals and Specifics (str.365-370) engleskipdf 348 KB
Danica Škara
Izvorni znanstveni članak
 
Višečlani nazivi u engleskom i hrvatskom elektroničkom nazivlju  
Multi-word lexical units in English and Croatian terminology of electronics (str.373-388) engleskipdf 740 KB
Anuška Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski intertekst hrvatske književnosti-oblici i funkcije  
The English Intertext of Croatian Literature: Forms and Function (str.391-396) engleskipdf 379 KB
Ivo Vidan
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje procesa učenja i usvajanje engleskog kao stranog jezika na Odsjeku za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu  
Research into the Process of Learning and Acquiring English as a Foreign Language at the Department of English, Zagreb University (str.399-409) engleskipdf 646 KB
Mirjana Vilke
Izvorni znanstveni članak
 
Morphological adaptation of the suffixes of English nouns borrowed in French (str.411-415) engleskipdf 217 KB
Lovorka Zergollern-Miletić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 23.757 *