Skoči na glavni sadržaj

Croatica Chemica Acta , Vol. 78 No. 3, 2005.

  • Datum izdavanja: 15.09.2005.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2005.

Sadržaj

Puni tekst

CROATICA CHEMICA ACTA 78 (2005) No. 3 (str. XXVII-XXIX)

Redaction
Ostalo


Croat. Chem. Acta Vol. 78 No. 3 Graphical Abstracts (str. XXXI-XXXVII)

Redaction
Bibliografija


FOREWORD (str. XXXIX-XXXIX)

Karmela Barišić
Uvodnik


ŽELJKO KUĆAN – curriculum vitae (str. XLI-XLIII)

Mirna Flögel
Životopis


GREETINGS AND REMINISCENCES (str. XLV-XLVI)

Tatjana Naranđa
Crtice


Hrvatska škola tRNA i aminoacil-tRNA-sintetaza (str. 319-324)

Ivana Weygand-Đurašević
Pregledni rad


Praćenje metabolizma flavonoida u humanim stanicama na temelju fluorescencije izazvane interakcijom kvercetina s proteinima (str. 337-342)

Herwig O. Gutzeit, Sergey V. Tokalov, Jutta Ludwig-Müller, Gordana Rusak
Izvorni znanstveni članak


Dvije nukleozid-difosfat kinaze (NDPK/Nm23) iz morske spužve Suberites domuncula (str. 343-348)

Matija Harcet, Lada Lukić-Bilela, Helena Ćetković, Werner E. G. Müller, Vera Gamulin
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj temperature pohranjivanja na aktivnost ukupnih peroksidaza u nepročišćenom ekstraktu iglica smreke (Picea abies L. Karst.) (str. 349-353)

Elizabeta Has-Schön, Hrvoje Lepeduš, Ljiljana Jerabek, Vera Cesar
Izvorni znanstveni članak


Gvajakol-peroksidaze i fotosintetski pigmenti u različito starim iglicama smreke (str. 355-360)

Hrvoje Lepeduš, Vlatka Gaća, Vera Cesar
Izvorni znanstveni članak


Modulira li dugotrajno vježbanje oksidacijski/antioksidacijski status ljudi? Usporedba između lipidne peroksidacije i aktivnosti katalaze u svježoj i pohranjenoj plazmi (str. 361-366)

Ana Šverko, Sandra Sobočanec, Tihomir Balog, Borka Kušić, Višnja Šverko, Tanja Marotti
Izvorni znanstveni članak


Flavonoidi kao inhibitori Lck i Fyn kinaza (str. 367-374)

Maja Čalić, Dubravko Jelić, Roberto Antolović, Krunoslav Nujić, Nikola Marjanović, Darija Stupin Polančec, Smiljka Vikić-Topić, Donatella Verbanac
Izvorni znanstveni članak


Oksidacijski stres u mliječnih krava – povezanost aktivnosti paraoksonaze u serumu i povećanja jetre (str. 375-378)

Romana Turk, Dubravka Juretić, Darko Gereš, Nenad Turk, Vera Simeon-Rudolf, Branka Rekić, Ante Svetina
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj starenja na aktivnost enzima sluznice tankoga crijeva u BALB/c miševa (str. 379-384)

Jadranka Varljen, Dijana Detel, Lara Batičić, Vesna Eraković, Nataša Štrbo, Mira Ćuk, Čedomila Milin
Izvorni znanstveni članak


Okratoksin A izaziva apoptozu u LLC-PK1 stanicama aktivirajući JNK i p38 MAPK (str. 385-392)

Karmela Barišić, Lada Rumora, József Petrik, Ivana Čepelak, Tihana Žanić-Grubišić
Izvorni znanstveni članak


Visoke vrijednosti omjera vjerojatnosti ne moraju biti dostatne u procesu identifikacije žrtava rata s pomo}u analize DNA (str. 393-396)

Snježana Džijan, Dragan Primorac, Mladen Marcikić, Šimun Anđelinović, Davorka Sutlović, Sanja Dabelić, Gordan Lauc
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj prehrane obogaćene n-6 i n-9 masnim kiselinama na ugradnju masnih kiselina u tkivne fosfolipide miša (str. 397-404)

Jasminka Giacometti, Čedomila Milin, Marin Tota, Mira Ćuk, Biserka Radošević-Stašić
Izvorni znanstveni članak


Lokalna promjenljivost (nestalnost) mehaničkih svojstava tandemskih Ig/segmenata titina (str. 405-411)

László Grama, Attila Nagy, Clara Scholl, Tamas Huber, Miklós S. Z. Kellermayer
Izvorni znanstveni članak


Humani kromosom 1 u mišjim imortalnim stanicama (str. 413-418)

Maja Matulić, Irena Jevtov, Marina Ferenac, Nikolina Škrobot, Kaoru Tominaga, Ivica Rubelj
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj različitih koncentracija peroksovanadijevog spoja bpV(phen) na preživljavanje PC12 stanica (str. 419-425)

Lada Rumora, Karmela Barišić, József Petrik, Tihana Žanić Grubišić
Izvorni znanstveni članak


Klinički značaj serumske aktivnosti dipeptidil peptidaze IV (DPP IV/CD26) u odraslih bolesnika s Crohnovom bolešću i ulceroznim kolitisom (str. 427-432)

Jadranka Varljen, Brankica Mijandrušić Sinčić, Lara Batičić, Neven Varljen, Dijana Detel, Andrica Lekić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj aspirina i indometacina na galektin-3 (str. 433-440)

Sanja Dabelić, Mirna Flögel, Jerka Dumić
Izvorni znanstveni članak


Modulacijsko djelovanje prehrane maslinovim i kukuruznim uljem na sadržaj minerala u submandibularnoj žlijezdi nakon parcijalne hepatektomije (str. 441-446)

Čedomila Milin, Marin Tota, Robert Domitrović, Radojka Pantović, Jasminka Giacometti, Mira Ćuk, Ines Mrakovčić-Šutić, Hrvoje Jakovac, Biserka Radošević-Stašić
Izvorni znanstveni članak


Okratoksin A inducira apoptotičko i nekrotičko umiranje bubrežnih stanica (str. 447-453)

József Petrik, Ana Malić, Karmela Barišić, Lada Rumora, Tamás Kõszegi, Stjepan Pepeljnjak, Tihana Žanić-Grubišić, Ivana Čepelak
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj hiperbarične oksigenacije na razinu slobodnih masnih kiselina u eksperimentalnome modelu kontuzije leđne moždine kunića (str. 455-462)

Radojka Pantović, Pero Draganić, Vesna Eraković, Branka Blagović, Čedomila Milin, Ante Simonić
Izvorni znanstveni članak


Određivanje N-glycana u uzorcima tkiva kaktusa Mammillaria gracillis masenom spektrometrijom ESI Q-TOF (str. 463-477)

Biljana Balen, Alina Zamfir, Sergey Y. Vakhrushev, Marijana Krsnik-Rasol, Jasna Peter-Katalinić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 54.219 *