hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: veljače 2017.

Objavljen na Hrčku: 20. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-9) hrvatskipdf 611 KB
Ostalo  
Naslovnica tematskog bloka Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga 27. i 28. IX. 2013. na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu u Zagrebu (str.11-11) hrvatskipdf 334 KB
Ostalo  
Predgovor II. (str.13-14) hrvatskipdf 462 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar
Uvodnik
 
Franjevački izvori / Fontes Franciscani: spisi i životopisi sv. Franje, svjedočanstva i papinski dokumenti o sv. Franji; spisi i životopisi sv. Klare, dokumenti o sv. Klari; zakonodavni tekstovi Reda braće i sestara od pokore s dodacima: kasnija pravila Trećega svjetovnog reda sv. Franje i pravila Trećega samostanskog reda sv. Franje, glavni urednik Pero Vrebac. Sarajevo – Zagreb: Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 2012., 2271 str. (str.15-18) hrvatskipdf 775 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca – 50 godišta: 1963. – 2013. Priredio i uredio fra Joso ŽIVKOVIĆ, suradnik fra Mirko MIŠKOVIĆ. Krk: Provincijalat franjevaca trećoredaca – Zagreb, 2014. (= Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, god. L, br. 4, Zagreb 2013.) + CD-ROM. (str.18-20) hrvatskipdf 581 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam: Dr. sc. fra Anđelko Badurina (1935. – 2013.); Mr. sc. fra Petar Runje (1938. – 2014.); Prof. dr. sc. fra Ilija Živković (1954. – 2015.); Dr. sc. Svetlana Olegovna Vialova (1929. – 2015.) (str.21-28) hrvatskipdf 651 KB
Ivan Botica, Tomislav Galović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Ispravak u prethodnom tematskom bloku (str.29-29) hrvatskipdf 404 KB
Ispravak  
Trećoredci u „Franjevačkim izvorima“ (str.31-36) hrvatskipdf 589 KB
Tertiaries in the Fontes Franciscani (Summary) (str.36-36)  
Teo Radić
Izlaganje sa skupa
 
O nekim fonološkim i leksičkim osobitostima hrvatskoglagoljskoga Zbornika fra Šimuna Klimantovića iz 1512. godine (str.37-63) hrvatskipdf 2 MB
On Some Phonological and Lexical Features of Friar Šimun Klimantović’s Croatian Glagolitic Miscellany of 1512 (Summary) (str.62-63)  
Katarina Lozić Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Zaglavska zadužbina sv. Mihovila iz očišta Grgura Mrganića (str.65-87) hrvatskipdf 2 MB
Zaglav Foundation of St. Michael from Grgur Mrganić’s Point of View (Summary) (str.87-87)  
Ivan Majnarić
Izvorni znanstveni članak
 
Zajedništvo života franjevaca trećoredaca iz samostana Sv. Jeronima i stanovnika Martinšćice na Cresu (1578. – 1618.) (str.89-101) hrvatskipdf 2 MB
The Communion of the Life of Franciscan Tertiaries from the Monastery of St. Jerome and the Inhabitants of Martinšćica on the Island of Cres (1578 – 1618) (Summary) (str.100-101)  
Zdenka Janeković Römer
Izvorni znanstveni članak
 
Arhitektonska baština franjevaca trećoredaca na Kvarnerskim otocima (1. dio) (str.103-122) hrvatskipdf 3 MB
Architectural Heritage of Franciscan Tertiaries on Kvarner Islands (Part 1) (Summary) (str.122-122)  
Marijan Bradanović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju mramorne altaristike i skulpture 18. stoljeća u trećoredskim crkvama na Krku i Cresu (str.123-136) hrvatskipdf 2 MB
A Contribution to the Knowledge of the 18th-century Marble Altars and Sculpture in Franciscan Tertiaries’ Churches on the Islands of Krk and Cres (Summary) (str.135-136)  
Damir Tulić
Izvorni znanstveni članak
 
O razvoju dekorativnog rječnika na mletačkim kaležima sačuvanima u samostanima franjevaca trećoredaca na otoku Krku i Cresu (str.137-150) hrvatskipdf 3 MB
On the Development of Decorative Vocabulary on Venetian Chalices Kept in the Monasteries of Franciscan Tertiaries on the Islands of Krk and Cres (Summary) (str.150-150)  
Mateja Jerman
Izvorni znanstveni članak
 
Fotograf fra Stanko Dujmović (1866. – 1940.) (str.151-187) hrvatskipdf 8 MB
Friar Stanko Dujmović (1866 – 1940) as a Photographer (Summary) (str.166-166)  
Damir Sabalić
Izvorni znanstveni članak
 
Reconsidering the Traces of Scribonianus’ Rebellion (str.191-212) engleskipdf 3 MB
Ponovno razmatranje tragova Skribonijanove pobune (Sažetak) (str.212-212)  
Josip Parat
Izvorni znanstveni članak
 
Some Information about Glassmaking in Roman Siscia (str.213-244) engleskipdf 6 MB
Neka saznanja o staklarstvu u rimskoj Sisciji (Sažetak) (str.244-244)  
Vlatka Vukelić, Dejan Pernjak
Izlaganje sa skupa
 
Cesta kralja Kolomana u zapadnom međuriječju Save i Drave (str.245-272) hrvatskipdf 6 MB
King Coloman’s Road in the Western Parts of the Region between the Rivers Sava and Drava (Summary) (str.271-272)  
Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
Organizacija i tehnologija suknarstva u Dubrovniku u 15. stoljeću (str.273-291) hrvatskipdf 4 MB
Organisation and Technology of Woollen Cloth Making in 15th Century Dubrovnik (Summary) (str.290-291)  
Mateo Miguel Kodrić Kesovia, Katarina Nina Simončić
Pregledni rad
 
Rodna kuća Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom (str.293-312) hrvatskipdf 5 MB
The Birthplace of Ivan Mažuranić in Novi Vinodolski (Summary) (str.312-312)  
Željko Holjevac
Izvorni znanstveni članak
 
Kontrolirana modernizacija za banovanja Ivana Mažuranića (str.313-328) hrvatskipdf 4 MB
Controlled Modernization under Ban Ivan Mažuranić (Summary) (str.328-328)  
Iskra Iveljić
Pregledni rad
 
Kontrola i zabrana oporbenog zagrebačkog tiska 1921. – 1929. (str.329-351) hrvatskipdf 6 MB
Control and Suppression of the Zagreb Opposition Press during the 1921-1929 period (str.350-351)  
Ivana Šubic Kovačević
Prethodno priopćenje
 
Ivanec kao eksperimentalna lokacija jugoslavenske samoposlužne trgovine (str.353-385) hrvatskipdf 9 MB
Ivanec as an Experimental Location for a Yugoslav Self-Service Store (Summary) (str.384-385)  
Zrinka Miljan, Josip Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Nogometni rat između Tita i Staljina (sažetak) (str.387-404)  
The Tito-Stalin Football War (str.404-404) engleskipdf 5 MB
Hrvoje Klasić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest poduzeća „La Dalmatienne“ – imovinskopravne mijene (str.405-426) hrvatskipdf 7 MB
History of the “La Dalmatienne” Company – Property and Legal Transformation (Summary) (str.426-426)  
Tomislav Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Egiptologija na hrvatski način. Mladen Tomorad, Staroegipatska civilizacija, sv. I: Povijest i kultura starog Egipta, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 413 str. (str.429-433) hrvatskipdf 2 MB
Eva Katarina Glazer, Vlatka Vukelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz povijesti Barbanštine u srednjem i novom vijeku. Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Pazin – Barban – Pula: Katedra Čakavskog sabora Pazin – Općina Barban – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., 319 str. (str.433-435) hrvatskipdf 1 MB
Diego Han
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska povijest 1815. – 1848. kroz prizmu njemačkoga jezika. Daniel Barić, Proziran i prezren: njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća, Zagreb: Leykam, 2015., 383. str. (str.436-348) hrvatskipdf 1 MB
Zvjezdana Sikirić Assouline
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Globaliziranje Jugoistočne Europe. Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century, Lanham: Lexington Books, 2016., 357 str. (str.438-441) hrvatskipdf 2 MB
Nikola Tomašegović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kratka povijest čovječanstva u biološkoj prizmi. Yuval Noah Harari, Sapiens: Kratka povijest čovječanstva, s engleskoga preveo Predrag Raos, Zagreb: Fokus, 2015., 479 str. (str.442-447) hrvatskipdf 2 MB
Igor Krnjeta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nacionalizam i prosvjeta u Jugoslaviji prije Drugog svjetskog rata. Peter Troch, Nationalism and Yugoslavia: Education, Yugoslavism and the Balkans before World War II, London-New York: I. B. Taurus, 2015., 319 str. (str.447-449) hrvatskipdf 1 MB
Stipica Grgić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Barbanski i proštinski stradalnici u austrougarskim logorima. Samanta Paronić, Logori smrti. Potresna stvarnost barbanskih i proštinskih „evakuiraca“ (1914. – 1918.), Pula: Geaidea, 2015., 116 str. (str.449-452) hrvatskipdf 2 MB
Stipan Trogrlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mogersdorf u znaku sigetskog jubileja. 45. Međunarodni Kulturnopovijesni simpozij „Mogersdorf“, Szigetvár (Mađarska), 5. – 8. srpnja 2016. (str.455-458) hrvatskipdf 2 MB
Ivica Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osnovano Hrvatsko društvo za bizantske studije. Sažeti prikaz razvoja bizantologije u Hrvatskoj (str.461-468) hrvatskipdf 3 MB
Ivan Basić, Hrvoje Gračanin
Vijest
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2015.-2016. godine (str.469-483) hrvatskipdf 5 MB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Author and Contributor Guidelines (str.485-488) engleskipdf 2 MB
Ostalo  
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (od sveska 43, godina 2011) (str.489-492) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 27.256 *