hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,Vol. 23
Datum izdavanja: prosinca 2005.

Objavljen na Hrčku: 26. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Jakov Stipišić - Život i djelo (str.VII-XVIII) hrvatskipdf 891 KB
Ante Gulin
Životopis
 
Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske elite u desetom i jedanaestom stoljeću (str.1-24) hrvatskipdf 627 KB
The Madii: an Example of the Family of the Dalmatian Urban Elite in the Tenth and Eleventh Centuries (str.1-24)  
Zrinka Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Plemićka obitelj Kučića - Prilog poznavanju roda Nadinskih Kačića krajem XIV. i tijekom prve polovice XV. stoljeća (str.25-46) hrvatskipdf 547 KB
The Noble Kučić Family: a Contribution to the Study of the Kačić Kindred of Nadin at the End of the Fourteenth and in the First Half of the Fifteenth Century (str.25-46)  
Ivan Majnarić
Prethodno priopćenje
 
Jedan od temeljnih izvora hrvatske povijesti: pozivnica zajedničkog Hrvatsko-Slavonskog Sabora iz 1558. godine (str.47-61) hrvatskipdf 515 KB
A Fundamental Source of Croatian History: the Summons of the Common Croatian and Slavonian Diet from 1558A Fundamental Source of Croatian History: the Summons of the Common Croatian and Slavonian Diet from 1558 (str.47-61)  
Géza Pálffy
Prethodno priopćenje
 
Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze (str.63-85) hrvatskipdf 554 KB
Social Status and Forced Displacees Belonging to Croatian Noble Families in the Countries They Moved in the Period of the Ottoman Pressure (str.63-85)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
Izbjeglištvo kao sudbina - Barani u Mlecima (XIV.-XVII. st.) (str.87-185) hrvatskipdf 5 MB
Refuge as Destiny: the Denizens of Bar in Venice (from the Fourteenth to the Seventeenth Century) (str.87-185)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Osmanlijski zapovjedni kadar u tvrđavama Klis, Lončarić i Kamen oko 1630. godine (str.187-214) hrvatskipdf 794 KB
Ottoman Military Commanding Personnel in the Fortresses of Klis, Lončarić and Kamen around 1630 (str.187-214)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Grbovnice (Armales) cara Leopolda I. (str.215-243) hrvatskipdf 5 MB
Grants of Arms (Armales) of Emperor Leopold I (str.215-243)  
Hrvoje Kekez
Pregledni rad
 
Dalmatinsko-mađarski odnosi 1848./49. (Slika Mađara u Zori Dalmatinskoj) (str.245-255) hrvatskipdf 500 KB
Relations between Dalmatia and Hungary in 1848-49 (A Depiction of the Hungarians in Zora Dalmatinska) (str.245-255)  
Arijana Kolak
Izvorni znanstveni članak
 
Dnevnički zapisi Ivana Kostrenčića o reviziji hrvatsko-ugarske nagodbe (1871.-1872.) iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.259-271) hrvatskipdf 502 KB
Diary Notes of Ivan Kostrenčić regarding the Revision of the Croato-Hungarian Settlement (1871-1872) from the Archive of Croatian Academy of Sciences and Arts (str.259-271)  
Ivica Zvonar
Stručni rad
 
Historia Salonitana. Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika – Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, Književni krug, Split 2003., 530 str. (str.275-277) hrvatskipdf 454 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filip de Diversis, Opis slavnoga grada Dubrovnika, priredila Zdenka Janeković-Römer, Dom i svijet, Zagreb 2004., 216 str. (str.277-279) hrvatskipdf 447 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lujo Margetić – Petar Strčić, Statut rapske komune iz 14. stoljeća (Statutum communis Arbae), Rab-Rijeka, 2004., 317 str. (str.279-281) hrvatskipdf 447 KB
Branka Grbavac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Biblioteka Povijest, Hrvatski studiji, Zagreb 2004., 284 str. (str.281-284) hrvatskipdf 458 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Stipetić i Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 2004., 372 str. (str.284-286) hrvatskipdf 448 KB
Tomislav Popić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić, sv. 3, Barok i prosvjetiteljstvo, ur. 3. sv. Ivan Golub, Školska knjiga, Zagreb 2003., 787 str. (str.287-291) hrvatskipdf 457 KB
Tonija Vladislavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Ćuzela, Šibenski fortifikacijski sustav, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik 2005., 122 str. (str.292-293) hrvatskipdf 443 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zef Mirdita, Vlasi u historiografiji, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2004., 561 str. (str.293-298) hrvatskipdf 461 KB
Anela Mateljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Attila Zsoldos, The Legacy of Saint Stephen, Lucidus Kiadó, Budapest 2004., 168 str. (str.298-301) hrvatskipdf 452 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918. Zbornik radova, ur. Milan Kruhek, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2004., 334 str. (str.301-305) hrvatskipdf 458 KB
Arijana Kolak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević-Sokol i Olga Perić, Književni krug, Split 2004., 306 str. (str.305-309) hrvatskipdf 465 KB
Mirko Sardelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, ur. Tomislav Popić, Biblioteka Dies Historiae, Zagreb 2004., 135 str. (str.309-310) hrvatskipdf 450 KB
Vanja Skeledžija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konjevrate i Mirlović Zagora – župe šibenske biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, gl. ur.: dr. sc. Ante Gulin, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 2005., 642 str. (str.310-316) hrvatskipdf 465 KB
Martin Muhek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Христианство в странах восточной, юго-восточной и центральной Европы на пороге второго тысячелетия [Kršćanstvo na području istočne, jugoistočne i srednje Europe na pragu drugog tisućljeća], ur. B. N. Florja, Языки славянской культуры, Poccийckaя akaдemия нaуk. Институт славяноведения, Москва 2002., 480 str. (str.317-319) hrvatskipdf 467 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 42, Zagreb – Dubrovnik, 2004., 376 str. (str.319-321) hrvatskipdf 448 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 43, Zagreb - Dubrovnik 2005., 303 str. (str.321-323) hrvatskipdf 455 KB
Tomislav Popić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Croatica Christiana Periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, godina XXVIII, Zagreb 2004., br. 53, 263 str.; br. 54, 222 str. (str.323-326) hrvatskipdf 460 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 23, Zagreb 2004., br. 27., 234 str. (Maja Katušić) (str.327-328) hrvatskipdf 443 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rijeka. Povijesno društvo Rijeka, god. IX., br. 2., Rijeka 2004., 195. str. (str.329-332) hrvatskipdf 453 KB
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup Istra med vzhodom in zahodom, ob 1200-letnici Rižanskega zbora. Istra između istoka i zapada, u povodu 1200. obljetnice Rižanskog sabora, Koper, 4.-5. studeni 2004. (str.332-335) hrvatskipdf 453 KB
Ivan Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup Istarski povijesni biennale, Poreč, 19.-21. svibnja 2005. (str.335-339) hrvatskipdf 457 KB
Levak Maurizio
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam: István György Tóth (1956.-2005.) (str.341-346) hrvatskipdf 352 KB
Ivan Jurković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 57.423 *