hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 39 No. 2
Datum izdavanja: ožujka 2014.

Objavljen na Hrčku: 19. 3. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta (str.299-310) hrvatskipdf 211 KB
The Order of Sentence Elements at Complex Sentence Level and Text Level (str.299-310)  
Lada Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
O kognitivnim temeljima položaja modifikatora, determinatora i kvantifikatora u imenskoj sintagmi (str.311-344) hrvatskipdf 317 KB
On the Cognitive Foundations of Modifier, Determiner, and Quantifier Position within Croatian Nominals (str.311-344)  
Branimir Belaj, Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj zamjeničkoga pridjeva sam unutar povratnih konstrukcija (str.345-359) hrvatskipdf 166 KB
The Position of sam in Reflexive Constructions (str.345-359)  
Matea Birtić, Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak
 
Ispred, iza, u i oko – gdje sve mogu doći prijedlozi (str.361-376) hrvatskipdf 226 KB
Before, after, in and around – the Placement of Prepositions in Word Order (str.361-376)  
Goranka Blagus Bartolec, Ivana Matas Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Sročnosni jezici i red riječi (str.377-390)  
Congruence Languages and Word Order (str.377-390) engleskipdf 164 KB
Valentin Gešev
Izvorni znanstveni članak
 
Red riječi u smješnicama (str.391-403) hrvatskipdf 155 KB
Word Order in smješnice (str.391-403)  
Petra Glavor Petrović
Pregledni rad
 
O glagolima s obveznom kontrolom u hrvatskome (str.405-422)  
Some Observations on Verbs with Obligatory Control in Croatian (str.405-422) engleskipdf 171 KB
Tena Gnjatović, Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesni prijedložno-padežni izrazi u sintaktičkome ambigvitetu – pitanje reda riječi u bošnjačkome, hrvatskome i srpskome jeziku (str.423-432)  
Mjesni prijedložno-padežni izrazi u sintaksičkom ambigvitetu – pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (str.423-432) bosanskipdf 138 KB
Jasmin Hodžić
Pregledni rad
 
Dvočlane glagolske konstrukcije u usvajanju hrvatskoga jezika (str.433-456) hrvatskipdf 308 KB
Word Order in Early Language Acquisition: the Syntax of Two-Word Utterances (str.433-456)  
Gordana Hržica, Antonia Ordulj
Izvorni znanstveni članak
 
Zanaglasnice u nastavi hrvatskoga jezika – između predodžbe i prakse (str.457-473) hrvatskipdf 298 KB
Enclitics in Croatian Language Teaching – Between Ideas and Practice (str.457-473)  
Ana Kedveš, Ana Werkmann
Stručni rad
 
Složeni glagolski predikat u hrvatskom kajkavskom književnom jeziku sa stajališta reda riječi (str.475-495) hrvatskipdf 212 KB
Complex Verbal Predicates and Word Order in the Croatian Kajkavian Literary Language (str.475-495)  
Ivana Klinčić, Vladimira Rezo
Izvorni znanstveni članak
 
Red riječi i negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku (str.497-508) hrvatskipdf 252 KB
Word Order and Negation in the Croatian Church Slavonic Language (str.497-508)  
Ana Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Poštapalice u razgovornome bošnjačkom jeziku: pozicijska obilježja i funkcija poštapalica u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama (str.509-526)  
Poštapalice u razgovornom bosanskom jeziku: pozicijska obilježja i funkcija poštapalica u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama (str.509-526) bosanskipdf 206 KB
Emina Kurtić, Bernes Aljukić
Pregledni rad
 
Parenteza s glagolima govorenja u hrvatskom jeziku (str.527-544) hrvatskipdf 178 KB
Verba Dicendi Parentheticals in Croatian (str.527-544)  
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Red riječi i semantika u upotrebi glagola mít/иметь/имам (u češkomе, ruskomе i bugarskomе jeziku) (str.545-556)  
Порядок слов и семантика в словоупотреблении глаголов mít/иметь/имам (в чешском, русском и болгарском) (str.545-556) ruskipdf 278 KB
Margarita Mladenova
Izvorni znanstveni članak
 
Informacijska struktura rečenice i fonološko-sintaktičko sučelje (str.557-580) hrvatskipdf 232 KB
The Information Structure of the Sentence and the Phonology-Syntax Interface (str.557-580)  
Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak
 
Red riječi u hrvatskom i poljskom jeziku: poteškoće s kojima se susreću poljski studenti kroatistike pri usvajanju reda riječi u hrvatskom jeziku (str.581-592) hrvatskipdf 173 KB
Word Order in Croatian and Polish: Difficulties with Croatian Word Order Acquisition Encountered by Polish Students (str.581-592)  
Martina Podboj
Stručni rad
 
Raspoređivanje suznačnih riječi (str.593-602) hrvatskipdf 175 KB
The Placement of Functional Words (str.593-602)  
Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavštini (str.603-630) hrvatskipdf 363 KB
The Order of Unstressed Syntactic Units in the Kajkavian Dialect (str.603-630)  
Ermina Ramadanović, Ines Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (str.631-644) hrvatskipdf 227 KB
Adjective Position in Noun Phrases in the Croatian Church Slavonic Language (str.631-644)  
Sandra Sudec
Izvorni znanstveni članak
 
Verborum ordo mysterium: red riječi u Kašićevu prijevodu Biblije (str.645-673) hrvatskipdf 227 KB
Verborum ordo mysterium: Word Order in Kašić’s Translation of the Bible (str.645-673)  
Jozo Vela, Ivana Vrtič
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj niječnog elementa u prijedložnim izrazima s neodređenim zamjenicama (str.675-690)  
The Position of Negative Element in Prepositional Phrases with Negative Indefinites (str.675-690) engleskipdf 213 KB
Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 98 KB
Contents engleskipdf 98 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Uvod hrvatskipdf 125 KB
Željko Jozić
Uvodnik
 
Posjeta: 34.092 *