hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipanj 2003.

Objavljen na Hrčku: 1. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
DJEČJA PORNOGRAFIJA NA INTERNETU - O KAŽNJIVOSTI POSJEDOVANJA I VIRTUALNOJ DJEČJOJ PORNOGRAFIJI (str.3-25) hrvatskipdf 486 KB
Davor Derenčinović
Pregledni rad
 
NEKA OBILJEŽJA POVREDA ČL. 3. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA (str.27-47) hrvatskipdf 477 KB
Željko Karas
Pregledni rad
 
HRVATSKI PROJEKT POSEBNE OBVEZE - IZVANSUDSKE NAGODBE U PRETHODNOM POSTUPKU PREMA MALOLJETNIM I MLAĐIM PUNOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA (str.49-68) hrvatskipdf 470 KB
Božica Cvjetko
Stručni rad
 
AMERIČKA BORBA PROTIV TERORIZMA KAO OPRAVDANJE ZA PRIMJENU METODA IZNUĐIVANJA ISKAZA (“STRESS AND DURESS” TACTICS) (str.69-74) hrvatskipdf 435 KB
Elizabeta Ivičević
Stručni rad
 
ELEMENTI MODELA CRIME CONTROL I DUE PROCESS U ODLUKAMA TIJELA EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA S OBZIROM NA ČLANAK 6. STAVAK 1. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA (str.75-107) hrvatskipdf 543 KB
Dalida Rittossa
Pregledni rad
 
SUCI POROTNICI U KAZNENOM POSTUPKU, S POSEBNIM OSVRTOM NA SUDJELOVANJE SUDACA POROTNIKA U KAZNENIM POSTUPCIMA NA OPĆINSKOM SUDU U KORPIVNICI (str.109-121) hrvatskipdf 3 MB
Vesna Piškorec
Stručni rad
 
NEKA PITANJA O SKRAĆENOM POSTUPKU (S NAGLASKOM NA PRESUDU BEZ OBRAZLOŽENJA) (str.123-129) hrvatskipdf 427 KB
Branimir Zorica
Stručni rad
 
NA PUTU K MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU: NASTANAK I TEMELJNE CRTE RIMSKOG STATUTA (str.133-163) hrvatskipdf 528 KB
Albin Eser
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJI PRAVA EUROPSKE ZAJEDNICE/ /EUROPSKE UNIJE NA NACIONALNO KAZNENO PRAVO DRŽAVA ČLANICA (str.165-179) hrvatskipdf 463 KB
Helmut Satzger
Pregledni rad
 
RASPRAVA O REFORMI U KRIVIČNOM PRAVOSUĐU I KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA NOVO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO (str.181-208) hrvatskipdf 497 KB
Hajrija Sijerčić-Čolić
Pregledni rad
 
SUDSKA PRAKSA (str.211-215) hrvatskipdf 428 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Kai Ambos: Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts Ansätze einer Dogmatisierung Duncker & Humblot, Berlin, 2002. (str.219-222) hrvatskipdf 426 KB
Petar Novoselec
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ KOLOKVIJA AIDP-a O KIBERNETIČKOM KRIMINALU (Colloquy on Cyber-Crime) (Atena, 10-13. travnja 2003) (str.223-227) hrvatskipdf 426 KB
Davor Derenčinović
Recenzija, Prikaz
 
PRIPREMNI KOLOKVIJ ZA XVII. MEĐUNARODNI KONGRES AIDP O KAZNENOPRAVNOJ ODGOVORNOSTI MALOLJETNIKA U NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM KAZNENOM PRAVU Beč, 26. 9 - 28. 9. 2002. (str.229-235) hrvatskipdf 428 KB
Božica Cvjetko
Recenzija, Prikaz
 
SIMPOZIJ: PRAVNA ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Analiza zakonodavnih rješenja i prakse - de lege lata, de lege ferenda (Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 8-9. svibnja 2003) (str.237-245) hrvatskipdf 442 KB
Elizabeta Ivičević
Recenzija, Prikaz
 
SAVJETOVANJE: UTJECAJI PRAVA EUROPSKE ZAJEDNICE / EUROPSKE UNIJE NA NACIONALNO KAZNENO PRAVO DRŽAVA ČLANICA (Pravni fakultet u Zagrebu, 26. ožujka 2003.) (str.247-252) hrvatskipdf 430 KB
Elizabeta Ivičević
Recenzija, Prikaz
 
MICHAEL IGNATIEFF: HUMAN RIGHTS - AS POLITICS AND IDOLATRY Princeton University Press, New Yersey, 2001, p. 187. (str.253-256) hrvatskipdf 430 KB
Petar Bačić
Recenzija, Prikaz
 
ANDREW ASHWORTH: HUMAN RIGHTS, SERIOUS CRIME AND CRIMINAL PROCEDURE London, Sweet & Maxwell, 2002, p. 145 (str.257-259) hrvatskipdf 427 KB
Petar Bačić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 11.628 *