hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 62 No. 1-2, 2012.


Datum izdavanja: svibnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 4. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
In honorem Krešimir Sajko (str.7-22) hrvatskipdf 164 KB
Hrvoje Sikirić
Uvodnik
 
Prostor pravde i međunarodno privatno pravo (str.23-38)  
Der Raum des Rechts und das internationale Privatrecht (str.23-38) njemačkipdf 128 KB
Jürgen Basedow
Izvorni znanstveni članak
 
Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u uredbi Rim II (str.39-54) hrvatskipdf 124 KB
Tort Conflicts and Unfair Competition in Rome II Regulation (str.39-54)  
Vilim Bouček
Izvorni znanstveni članak
 
O primjeni hrvatskog nasljednog prava pri njemačkim sudovima (str.55-65)  
Zur Anwendung kroatischen Erbrechts durch deutsche Gerichte (str.55-65) njemačkipdf 95 KB
Erik Jayme
Izvorni znanstveni članak
 
Režim Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute – ETSI): načela, mjerodavno pravo te djelovanje ETSI-ja naspram danih izjava (str.67-100)  
Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, Anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen (str.67-100) njemačkipdf 223 KB
Joseph Straus
Izvorni znanstveni članak
 
Tumačenje kolizijskih pravila međunarodnih konvencija - primjer tumačenja kolizijskih odredbi Haške konvencije o prometnim nezgodama (str.101-151) hrvatskipdf 318 KB
Interpretation of Conflict of Laws Rules of International Conventions – The Example of Interpretation of Conflict of Laws Rules of the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents (str.101-151)  
Vesna Tomljenović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska sudska praksa u sporovima s međunarodnim obilježjem (str.153-175) hrvatskipdf 176 KB
Croatian Judicial Practice in Disputes with an International Element (str.153-175)  
Ivo Grbin
Ostalo
 
Nadležnost za priznanje i Haška konvencija o sporazumu o izboru nadležnog suda (str.177-210)  
Recognition Jurisdiction and The Hague Choice of Court Convention (str.177-210) engleskipdf 221 KB
Ronald A. Brand
Izvorni znanstveni članak
 
Prorogacija mjesne nadležnosti u hrvatskom pravu (str.211-227) hrvatskipdf 89 KB
Prorogation of Local Jurisdiction in Croatian Law (str.211-227)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
 
Uređenje sudske nadležnosti u Konvenciji o ugovorima o međunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomično morem iz 2009. (str.229-255) hrvatskipdf 122 KB
Regulation of Jurisdiction in the Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, 2009 (str.229-255)  
Jasenko Marin
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšana suradnja – Quo vadis, Europa? (str.257-288) hrvatskipdf 201 KB
Enhanced Cooperation – Quo vadis, Europa? (str.257-288)  
Ines Medić Musa
Izvorni znanstveni članak
 
Priznanje sudskih odluka prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (str.289-330) hrvatskipdf 249 KB
Recognition of Judgments under The Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (str.289-330)  
Hrvoje Sikirić
Izvorni znanstveni članak
 
Europska potvrda o nasljeđivanju. Na prijedlog Komisije od 14. listopada 2009. (str.331-358)  
Das Europäische Nachlasszeugnis. Zum Vorschlag der Kommission vom 14. Oktober 2009 (str.331-358) njemačkipdf 171 KB
Fritz Sturm, Gudrun Sturm
Izvorni znanstveni članak
 
O razvoju pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Afirmacija ili kapitulacija u borbi za djelotvorno pravosuđe? (str.359-395) hrvatskipdf 170 KB
On development of legal remedies for protection of the right to a hearing within reasonable time Affirmation or capitulation in the battle for an efficient judiciary? (str.359-395)  
Alan Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
Pravičan i pošten tretman ulaganja u međunarodnom investicijskom pravu (str.397-415) hrvatskipdf 147 KB
Fair and Equitable Treatment of Investments in International Investment Law (str.397-415)  
Davor Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Marginalije o pojmovima privatne pravde i ADR-a s aspekta arbitraže i medijacije (str.417-435) hrvatskipdf 94 KB
Marginalia on concepts of private justice and i ADR from the aspect of arbitration and mediation (str.417-435)  
Gašo Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
Konačna ponuda i zapečaćena ponuda kao sredstvo smanjivanja vremena i troška arbitraže (str.437-456)  
Final Offers and Sealed Offers as a Means of Reducing the Time and Cost of Arbitration (str.437-456) engleskipdf 101 KB
Andreas Reiner
Izvorni znanstveni članak
 
Kontrola pravorijeka i važnost novootkrivenih činjenica (str.457-473)  
Control of Arbitral Awards and the Relevance of Newly Discovered Facts (str.457-473) engleskipdf 91 KB
Tibor Várady
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni ugovor kao pravni posao na kome se temelji društvo (str.475-534) hrvatskipdf 365 KB
Memorandum of Association as a Legal Transaction on which a Company is Based (str.475-534)  
Jakša Barbić
Izvorni znanstveni članak
 
Kamatna stopa u međunarodnim trgovačkim ugovorima, posebno kupoprodajnim ugovorima. Praksa sudova i arbitražnih sudova (str.535-562)  
Der Zinssatz bei internationalen Handelsgeschäften, insbesondere Kaufverträgen. Die Praxis der Gerichte und Schiedsgerichte (str.535-562) njemačkipdf 126 KB
Ulrich Drobnig
Izvorni znanstveni članak
 
O uvažavanju promjena koje pod djelovanjem ustavnosudske i sudske prakse nastaju u materijalnom pravu države legis causae (str.563-588) hrvatskipdf 114 KB
On reception of changes that appear through constitutional practice and other case law in substantive law of the legis causae state (str.563-588)  
Nikola Gavella
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbenopravna analiza izvanparničnog postupka u Zakonu o trgovačkim društvima i prijedlozi de lege ferenda (str.589-634) hrvatskipdf 294 KB
Comparative Analysis of an Extra-Judicial Contentious Proceedings in the Companies Act and Ancillary Proposals de lege ferenda (str.589-634)  
Petar Miladin
Izvorni znanstveni članak
 
Pravo poslovnog nastana i korporativna mobilnost - pregled ključnih pitanja (str.635-668)  
Right of Establishment and Corporate Mobility – an Outline of Issues (str.635-668) engleskipdf 145 KB
Siniša Petrović, Tomislav Jakšić
Izvorni znanstveni članak
 
Mehanizam popunjavanja pravnih praznina u Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe i unifikacija prava međunarodne kupoprodaje (str.669-698) hrvatskipdf 201 KB
Gap-filling mechanism in United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods and unification of law on international sale of goods (str.669-698)  
Nina Tepeš
Izvorni znanstveni članak
 
Pooštravanje režima odgovornosti za štetu zbog neispunjenja činidbe u stručnom prijedlogu mađarskog Građanskog zakonika (str.699-710)  
Das Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht in der Expertenvorlage zu dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch (str.699-710) njemačkipdf 79 KB
Lajos Vékás
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodna organizacija kao stranka međunarodnog spora (str.711-734) hrvatskipdf 174 KB
International Organization as a Party to an International Dispute (str.711-734)  
Davorin Lapaš
Izvorni znanstveni članak
 
Diplomatska zaštita (str.735-751) hrvatskipdf 133 KB
Diplomatic protection (str.735-751)  
Maja Seršić
Izvorni znanstveni članak
 
Nepreciznosti kodifikacije pravila o međunarodnim ugovorima (str.753-762) hrvatskipdf 94 KB
Some Vague Solutions in the Codification of the Law of Treaties (str.753-762)  
Budislav Vukas
Izvorni znanstveni članak
 
Bibliografija - prof. em. Krešimir Sajko (str.763-777)  
Bibliography - prof. em. Krešimir Sajko (str.763-777)  
Tena Ratković
Bibliografija
 
Posjeta: 44.198 *