hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 32 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2007.

Objavljen na Hrčku: 5. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Od živoga do neživoga (genitivno-akuzativni sinkretizam u jedninskoj paradigmi imenica muškoga roda koje označuju što neživo) (str.1-23) hrvatskipdf 163 KB
From Inanimacy to Animacy (str.1-23)  
Goranka Blagus Bartolec
Izvorni znanstveni članak
 
Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća (str.25-41) hrvatskipdf 142 KB
Vocalism and prosody of Lovreć's speech (str.25-41)  
Tomislava Bošnjak Botica, Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinijeti ili pridonijeti – korak k istini (str.43-52) hrvatskipdf 76 KB
Doprinijeti or pridonijeti – a step towards the truth (str.43-52)  
Jurica Budja
Stručni rad
 
Geometrija obilježja i palatalizacija (str.53-74)  
Feature geometry and palatalization (str.53-74) engleskipdf 203 KB
Małgorzata Ewa Ćavar
Izvorni znanstveni članak
 
Fonološke značajke današnjega govora Kastva (str.75-85) hrvatskipdf 116 KB
The phonological characteristics of today’s speech in Kastav (str.75-85)  
Irena Drpić
Izvorni znanstveni članak
 
Nazivlje bežičnih računalnih mreža (str.87-108) hrvatskipdf 138 KB
The terminology of wireless computer networks (str.87-108)  
Antun Halonja, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Imenički tvorbeni modeli u djelu Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.) (str.109-126) hrvatskipdf 119 KB
Word-formation models of nouns in the work of Blaž Tadijanović Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761) (str.109-126)  
Marijana Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Ne samo... nego/već (i) ustrojstva (str.127-158) hrvatskipdf 178 KB
Ne samo... nego/već (i) constructions (str.127-158)  
Lana Hudeček, Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
Naglasne paradigme o-osnovâ muškoga roda u hrvatskom (str.159-172) hrvatskipdf 114 KB
Accentual paradigms of masculine o-stems in Croatian (str.159-172)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Fonološka adaptacija talijanizama u dubrovačkim oporukama iz 17. i 18. stoljeća (str.173-192) hrvatskipdf 141 KB
Adattamento fonologico degli italianismi nei testamenti ragusei del 17. e 18. secolo (str.173-192)  
Ivana Lovrić-Jović
Izvorni znanstveni članak
 
Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o-, sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima) (str.193-211) hrvatskipdf 133 KB
The Analysis of Terminological Word Formation (with special emphasis on the relationship between compounds without the vowel o, blends and terms with combining forms) (str.193-211)  
Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović
Izvorni znanstveni članak
 
Prijelazni glagoli s ciljnom usmjerenošću (str.213-224) hrvatskipdf 92 KB
Transitive verbs with semantics of goal (str.213-224)  
Ivana Oraić
Izvorni znanstveni članak
 
O značenju i prototipu prijedloga pri i lokativa: komparativna analiza slavenskih uporaba s naglaskom na hrvatskome (str.225-248)  
On the meaning and prototype of the preposition pri and the locative case: A comparative study of Slavic usage with emphasis on Croatian (str.225-248) engleskipdf 133 KB
Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Grafijske i fonološke osobitosti psaltira u Akademijinu brevijaru (III c 12) (str.249-267) hrvatskipdf 154 KB
Graphic and phonological features of the Psalter of the Academy’s Breviary (str.249-267)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Diskurzivna obilježja medijske informacije (na primjeru “rata između neću i ne ću”) (str.269-294) hrvatskipdf 211 KB
Propriétés discursives de l`information médiatique (str.269-294)  
Zrinka Šimunić
Pregledni rad
 
Transmorphemisation von substantivischen Germanismen in der kajkawischen Schriftsprache  
Transmorfemizacija imeničkih germanizama u kajkavskome književnom jeziku (str.295-310) hrvatskipdf 133 KB
Barbara Štebih
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatske redakcije Karadžić-Daničićeva prijevoda Svetoga pisma (str.311-326) hrvatskipdf 108 KB
Croatian Revisions of Karadžić-Daničić Translation of the Bible (str.311-326)  
Ivana Vrtič
Izvorni znanstveni članak
 
Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim govorima (str.327-348) hrvatskipdf 150 KB
Lengthening of the stressed vowels in the northwestern čakavian local idioms (str.327-348)  
Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak
 
Neka svatko ima svoj dvojezičnik (Matija Dautović: Hrvatsko-ruski rječnik) (str.349-351) hrvatskipdf 44 KB
Artur Bagdasarov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
S rječnika na riječ (Branka Tafra: Od riječi do rječnika) (str.351-359) hrvatskipdf 52 KB
Goranka Blagus Bartolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski kao strani više nije stran (Zrinka Jelaska i sur.: Hrvatski kao drugi i strani jezik) (str.359-361) hrvatskipdf 31 KB
Tomislava Bošnjak Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Broji li se u jeziku ili se i jezikom broji (Mirko Peti: Što se i kako u jeziku broji) (str.361-368) hrvatskipdf 62 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Leksičko blago otoka Brača (Petar Šimunović: Rječnik bračkih čakavskih govora) (str.368-373) hrvatskipdf 74 KB
Ankica Čilaš Šimpraga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kajkaviana & alia (Mijo Lončarić: Kajkaviana & alia, Ogledi o kajkavskim i drugim hrvatskim govorima) (str.373-375) hrvatskipdf 32 KB
Irena Drpić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izlazak iz sjene (Nikola Nalješković: Književna djela) (str.375-377) hrvatskipdf 32 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O posvojnosti na jednom mjestu (Lana Hudeček: Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća) (str.377-379) hrvatskipdf 29 KB
Marijana Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova gramatika hrvatskoga jezika (Josip Silić; Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika) (str.379-382) hrvatskipdf 34 KB
Lana Hudeček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novi pogled na funkcionalne stilove (Josip Silić: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika) (str.382-385) hrvatskipdf 34 KB
Lana Hudeček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedan doprinos govoru bačkih Hrvata (Ante Sekulić: Rječnik govora bačkih Hrvata) (str.385-387) hrvatskipdf 41 KB
Irina Jurović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Za američku ili hrvatsku javnost? (Thomas F. Magner; Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora; A Dictionary of Split Dialect) (str.387-392) hrvatskipdf 58 KB
Stipe Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zašto nema soka od limunike (Vesna Muhvić-Dimanovski: Neologizmi – problemi teorije i primjene) (str.392-396) hrvatskipdf 40 KB
Kristian Lewis
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pečuški jezikoslovni ogledi (Ernest Barić: Rode, a jezik?, Radovi iz jezikoslovne kroatistike) (str.396-398) hrvatskipdf 31 KB
Krešimir Međeral
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zanimljiv zbornik semantičkih radova (Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, zbornik, ur. Jagoda Granić) (str.398-403) hrvatskipdf 41 KB
Alen Milković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski jezik u XX. stoljeću (Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik radova sa znanstvenog skupa) (str.403-411) hrvatskipdf 51 KB
Ermina Ramadanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sustavna obrada posuđenica u hrvatskom jeziku (Lelija Sočanac; Orsolya Žagar-Szentesi; Dragica Dragičević; Ljuba Dabo-Denegri; Antica Menac; Anja Nikolić-Hoyt: Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima) (str.411-415) hrvatskipdf 39 KB
Barbara Štebih
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvije važne i višestruko zanimljive monografije u talijanskoj znanstvenoj literaturi (Michele Prandi; Gaston Gross; Christiana De Santis: La finalità, Strutture concettuali e forme d’espressione in italiano) (Giuseppe Patota: Poiché fra causa, tempo e testo) (str.415-417) hrvatskipdf 35 KB
Pavao Tekavčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji (Keith Langston: Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian) (str.417-420) hrvatskipdf 35 KB
Silvana Vranić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedan doprinos hrvatskoj dijalektologiji (Silvana Vranić: Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi) (str.420-423) hrvatskipdf 39 KB
Sanja Zubčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavijesti (str.425-427) hrvatskipdf 54 KB
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 130.682 *