Skip to the main content

Journal of Economy and Business , No. Posebno izdanje 2015, 2015.

  • Publication date: 25.01.2016.
  • Published on HRČAK: 07.08.2018.

Table of contents

Full text

UTJECAJ KIBERNETSKIH KONTROLA NA KVALITETU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA (page 29-45)

Ivana Dropulić, Marko Čular
Preliminary communication


KOLIKO JE RAČUNOVODSTVO FER VRIJEDNOSTI ZAISTA FER? (page 69-93)

Željana Aljinović Barać, Slavko Šodan, Tina Vuko
Review article


UČINCI PRIMJENE SUVREMENIH METODA TROŠKOVNOG I UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE (page 94-107)

Mira Dimitrić, Dunja Škalamera-Alilović, Davor Vašiček
Review article


MODEL IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA MEDICINSKIH USLUGA U RAČUNOVODSTVU AKTIVNOSTI (page 134-157)

Jagoda Osmančević, Ivana Dražić Lutilsky
Review article


ADEKVATNOST PITANJA KOJA DOVODE DO SKRETANJA PAŽNJE U REVIZORSKOM MIŠLJENJU U REPUBLICI SRPSKOJ (page 174-188)

Novak Kondić, Jelena Poljašević
Review article


KOMPARATIVNA ANALIZA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI (page 204-224)

Ivana Mamić Sačer, Dijana Vuković, Ivana Pavlić
Review article


KOMPARACIJA RAČUNOVODSTVENIH SUSTAVA JAVNOG ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE (page 346-367)

Davor Vašiček, Ivana Dražić Lutilsky, Tatjana Jovanović
Review article


IMAMO LI NOVI PRISTUP IZRAČUNA OBRTNOG KAPITALA I POKAZATELJA LIKVIDNOSTI? (page 368-380)

Lajoš Žager, Danimir Gulin
Review article


ZNAČAJ KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ZA DJELOVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA (page 381-400)

Katarina Žager, Sanja Sever Mališ, Nikolina Dečman
Review article


RIZICI U POSLOVANJU – UPRAVLJANJE PRISTUPOM FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA (page 401-412)

Igor Živko, Zora Marijanović, Josipa Grbavac
Review article


Visits: 32.038 *