hrcak mascot   Srce   HID

Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, Vol. 33-34 No. 33-34, 2020.


Datum izdavanja: travnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 21. 4. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Posveta kolegi i prijatelju Mati Radoviću - Diadora 33-34(2019-2020) (str.1-1) hrvatskipdf 543 KB
Ostalo  
Impresum (str.2-5) hrvatskipdf 58 KB
Impresum (str.2-5) engleskipdf 58 KB
Ostalo  
Složenost i dinamičnost kulturnih procesa kasnog brončanog doba istočne obale Jadrana: primjer novijih nalaza iz Nina (str.7-18) hrvatskipdf 5 MB
Complexity and dynamics of the cultural processes of the Late Bronze Age on the Eastern Adriatic coast: the example of more recent finds from Nin (str.7-18) engleskipdf 5 MB
Martina Blečić Kavur
Izvorni znanstveni članak
 
Piceni u Arheološkom muzeju Zadar – bilješka iz muzejske povijesti (str.19-39) hrvatskipdf 21 MB
Picenes in the Archaeological Museum Zadar - a note from Museum history (str.19-39) engleskipdf 21 MB
Natalija Čondić
Izvorni znanstveni članak
 
Tragovi najranije upotrebe vinove loze na širem ninskom području? Vitis Vinifera – analiza bioarheoloških uzoraka s lokaliteta Mala glavica – Matakov brig (Ražanac) (str.41-60) hrvatskipdf 7 MB
Traces of the earliest use of grapevine in the wider Nin region? Vitis Vinifera – analysis of bioarchaeological samples from the site of Mala glavica – Matakov brig (Ražanac) (str.41-60) engleskipdf 7 MB
Martina Dubolnić Glavan, Renata Šoštarić
Izvorni znanstveni članak
 
O staklenim perlama kod prethistorijskih Liburna (str.61-68) hrvatskipdf 1 MB
Glass beads and the prehistoric Liburnians (str.61-68) engleskipdf 1 MB
Dunja Glogović
Stručni rad
 
Južnoitalska mat slikana keramika iz Zadra: arheološka istraživanja do 1989. godine (str.69-100) hrvatskipdf 23 MB
South Italian Matt-Painted Pottery from Zadar: archaeological excavations up to 1989 (str.69-100) engleskipdf 23 MB
Iva Škoro
Izvorni znanstveni članak
 
Predcarski novac s gradske plaže Kolovare u Zadru (str.100-122) hrvatskipdf 19 MB
Pre-Imperial coins from Kolovare beach in Zadar (str.100-122) engleskipdf 19 MB
Vjekoslav Kramberger
Stručni rad
 
Između otoka i planine: bilješka o orijentaciji rimskog Jadera (str.123-138) hrvatskipdf 22 MB
Between the island and the mountain: a note on the orientation of Roman Iader (str.123-138) engleskipdf 22 MB
Nikola Cesarik
Izvorni znanstveni članak
 
Kip „carice“ iz Zadra (str.139-150) hrvatskipdf 10 MB
The statue of “Empress“ from Zadar (str.139-150) engleskipdf 10 MB
Kornelija A. Giunio
Pregledni rad
 
Pečati na tegulama iz fundusa Arheološkog muzeja Zadar – Odjel „Muzej ninskih starina“ (str.151-207) hrvatskipdf 44 MB
Stamps on the tegulae from Museum of Nin Antiquities Department of Archaeological Museum Zadar (str.151-207) engleskipdf 44 MB
Vladimir Kusik
Izvorni znanstveni članak
 
Bilješka o Kvintu Numeriju Rufu (str.209-224) hrvatskipdf 284 KB
A note on Quintus Numerius Rufus (str.209-224) engleskipdf 284 KB
Feđa Milivojević
Izvorni znanstveni članak
 
Ribarski alat i pribor iz slojeva antičke luke u Zatonu kod Nina (str.225-264) hrvatskipdf 23 MB
Fishing tools and implements from the layers of the Roman-period port in Zaton near Nin (str.225-264) engleskipdf 23 MB
Dušanka Romanović
Izvorni znanstveni članak
 
Kutije za svitke u Istri (str.265-282) hrvatskipdf 8 MB
Istrian scroll boxes (str.265-282) engleskipdf 8 MB
Alka Starac
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko promišljanja o pretpostavljenom nimfeju u Pećini kod Vrane (str.283-295) hrvatskipdf 13 MB
Some thoughts on presumed Nymphaeum in Pećina near Vrana (str.283-295) engleskipdf 13 MB
David Štrmelj
Prethodno priopćenje
 
Zaštitno istraživanje na lokalitetu Ždrijac kraj Nina (str.297-316) hrvatskipdf 21 MB
Rescue excavations at Ždrijac site near Nin (str.297-316) engleskipdf 21 MB
Dino Taras
Izvorni znanstveni članak
 
Kaprije 3 – kasnoantički brodolom kraj otoka Kaprije (str.317-346) hrvatskipdf 11 MB
Kaprije 3 – a Late Antiquity shipwreck off the island of Kaprije (str.317-346) engleskipdf 11 MB
Dino Taras, Ines Šelendić
Prethodno priopćenje
 
Neki materijalni dokazi slavenskih pohoda u romansko područje uzduž istočne obale Jadrana (str.347-357) hrvatskipdf 5 MB
Some material evidence of Slavic incursions into Romanic territory along the eastern coast of the Adriatic (str.347-357) engleskipdf 5 MB
Luka Bekić
Pregledni rad
 
Starohrvatski grobovi otkriveni na položaju Banovac u Ninu, s osvrtom na ostale srednjovjekovne grobove (str.359-380) hrvatskipdf 24 MB
Early Croatian graves from the Banovac site in Nin, with reference to other medieval graves (str.359-380) engleskipdf 24 MB
Majda Dadić
Stručni rad
 
Grob 13 s lokaliteta Vir – Smratine (str.381-395) hrvatskipdf 9 MB
Tomb 13 from the locality of Vir – Smratine (str.381-395) engleskipdf 9 MB
Tomislav Fabijanić
Prethodno priopćenje
 
Ranokršćanska skulptura iz bazilike sv. Ivana Krstitelja u Bijaćima (str.397-426) hrvatskipdf 18 MB
The early Christian sculpture from the Basilica of St. John the Baptist in Bijaći (str.397-426) engleskipdf 18 MB
Ana Mišković
Izvorni znanstveni članak
 
Grgur kod Nina – od antike do danas (str.427-450) hrvatskipdf 20 MB
Grgur near Nin – from Antiquity to present day (str.427-450) engleskipdf 20 MB
Jure Šućur
Izvorni znanstveni članak
 
Arheološka istraživanja lokaliteta Crkvina u Čuh polju kod Sali (str.451-464) hrvatskipdf 17 MB
Archaeological excavations of the site of Crkvina in Čuh Polje near Sali (str.451-464) engleskipdf 17 MB
Ante Uglešić, Jure Šućur
Izvorni znanstveni članak
 
Rezultati arheološkog istraživanja crkve sv. Kuzme i Damjana u Polači (str.465-517) hrvatskipdf 36 MB
Results of the archaeological excavation of the Church of St. Cosmas and Damian in Polača (str.465-517) engleskipdf 36 MB
Jakov Vučić
Izvorni znanstveni članak
 
Pedeseta godišnjica rada na podmorskome arheološkom nalazištu kod Gnalića (1967. – 2017.) (str.519-538) hrvatskipdf 25 MB
The fiftieth anniversary of work at the underwater site at Gnalić (1967-2017) (str.519-538) engleskipdf 25 MB
Irena Radić Rossi, Katarina Batur
Prethodno priopćenje
 
Spomenici Nina na veduti iz 1708. i katastarskome planu iz 1823. godine (str.539-562) hrvatskipdf 32 MB
The monuments of Nin on 1708 veduta and the cadastral plan from 1823 (str.539-562) engleskipdf 32 MB
Pavuša Vežić
Izvorni znanstveni članak
 
Desalinizacija arheoloških željeznih predmeta alkalno-sulfitnim postupkom (str.563-570) hrvatskipdf 4 MB
Desalinizacija arheoloških željeznih predmeta alkalno-sulfitnim postupkom (str.563-570) engleskipdf 4 MB
Josipa Lovrić
Stručni rad
 
Konzervatorsko-restauratorski zahvati na antičkoj mramornoj skulpturi carice iz zbirke Arheološkog muzeja Zadar (str.571-584) hrvatskipdf 18 MB
Ancient Roman marble sculpture of an empress from the Archaeological Museum Zadar, conservation works (str.571-584) engleskipdf 18 MB
Ana-Marija Lučić, Ivo Donelli, Siniša Bizjak
Stručni rad
 
Analiza izvorne polikromije s ciborija prokonzula Grgura iz Arheološkog muzeja Zadar (str.585-619) hrvatskipdf 45 MB
The analysis of the original polychromy of the Proconsul Gregory’s ciborium from Archaeological Museum Zadar (str.585-619) engleskipdf 45 MB
Miona Miliša, Ivica Ljubenkov
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje podrijetla kamena i konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici iz zbirke Danieli u antičkoj zbirci Arheološkog muzeja Zadar (str.621-666) hrvatskipdf 5 MB
Conservation and restoration work on the stone sculptures from the Danieli Collection in the collection of Roman antiquities of Archaeological Museum Zadar and inquiry into the origin of its stone (str.621-666) engleskipdf 5 MB
Marija Zorica, Martina Rajzl, Vlasta Ćosović
Izvorni znanstveni članak
 
Stručna literatura na Odjelu „Muzej ninskih starina“ u Ninu i doprinos stručnog muzejskog osoblja u njezinu prikupljanju (str.667-683) hrvatskipdf 3 MB
Professional literature at the Department of the Museum of Nin antiquities in Nin and the contribution of the professional Museum staff to its collecting (str.667-683) engleskipdf 3 MB
Marina Maruna
Stručni rad
 
Prolaznik (str.685-685) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Čondić
Ostalo
 
Posjeta: 19.941 *