hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 20 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2018.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.358-359) hrvatskipdf 26 KB
FOREWORD (str.358-359) engleskipdf 26 KB
Uvodnik  
Čimbenici predviđanja kompetencije kreativnog rješavanja problema – PISA 2012: Dokazi iz šest zemalja (str.361-397) hrvatskipdf 320 KB
Factors Predicting Creative Problem-Solving Competence in PISA 2012: Evidence from Six Countries (str.361-397) engleskipdf 320 KB
Serkan Arikan
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba i autonomna motivacija u kontekstu škole: testiranje aditivne, sinergističke i hipoteze ravnoteže (str.399-429) hrvatskipdf 265 KB
Satisfaction of Basic Psychological Needs and Autonomous Motivation in School Context: A Test of Additive, Synergistic, and Balance Hypotheses (str.399-429) engleskipdf 265 KB
Saule Raiziene, Ingrida Gabrialaviciute, Renata Garckija, Gintautas Silinskas
Izvorni znanstveni članak
 
Digitalna drama nasuprot digitalnoj priči: jesu li uopće važne za stajališta budućih učitelja engleskog jezika o vještinama potrebnim za primjenu nastavnih tehnologija i izradu materijala (str.431-462) hrvatskipdf 266 KB
Digital Drama versus Digital Story: Do They Really Matter on Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes towards Instructional Technologies and Material Developing Skills (str.431-462) engleskipdf 266 KB
Cenk Akay
Izvorni znanstveni članak
 
Preferencije, navike i ovisnost mlađih adolescenata o digitalnim igrama (str.463-500) hrvatskipdf 375 KB
Early Adolescents’ Digital Gameplay Preferences, Habits and Addiction (str.463-500) engleskipdf 375 KB
Veljko Aleksić
Izvorni znanstveni članak
 
Shvaćanje pojma društvenih mreža kod studenata programa pedagoškog obrazovanja (str.501-530) hrvatskipdf 241 KB
Perceptions of Pedagogical Formation Program Students of Social Network Concept (str.501-530) engleskipdf 241 KB
Cansu Çaka, Adile Aşkım Kurt
Prethodno priopćenje
 
Obrazovni sustavi preporučivanja: pregled stanja sa smjernicama za daljnja istraživanja i razvoj (str.531-560) hrvatskipdf 267 KB
Educational Recommender Systems: An Overview and Guidelines for Further Research and Development (str.531-560) engleskipdf 267 KB
Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab, Nataša Hoić-Božić
Pregledni rad
 
Učenje igara s razumijevanjem i suradničko učenje: može li njihova hibridizacija povećati motivacijsku klimu na satima Tjelesne i zdravstvene kulture? (str.561-584) hrvatskipdf 212 KB
Teaching Games for Understanding and Cooperative Learning: Can Their Hybridization Increase Motivational Climate among Physical Education Students? (str.561-584) engleskipdf 212 KB
Óscar Chiva-Bartoll, Celina Salvador-García, Pedro Jesús Ruiz-Montero
Izvorni znanstveni članak
 
Priprema učenika za kreativnu jezičnu proizvodnju (str.585-620) hrvatskipdf 292 KB
Preparing Pupils for Creative Language Production (str.585-620) engleskipdf 292 KB
Dušanka Popović
Izvorni znanstveni članak
 
Izrada školskog kurikula za kolegij Nastavna načela i metode (str.621-672) hrvatskipdf 386 KB
A School-Based Curriculum Development for the Teaching Principles and Methods Course (str.621-672) engleskipdf 386 KB
Melis Yeşilpınar Uyar, Ahmet Doğanay
Prethodno priopćenje
 
Preoblikovanje metalingvističkog znanja i metoda učenja engleskoga kao stranoga jezika na tercijarnoj razini: longitudinalna studija slučaja (str.673-702) hrvatskipdf 294 KB
Transforming Tertiary EFL Learners’ Meta-Linguistic Knowledge and Practices: A Longitudinal Case Study (str.673-702) engleskipdf 294 KB
Xiaodong Zhang
Stručni rad
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.703-706) hrvatskipdf 53 KB
NEWS AND EVENTS (str.703-706) engleskipdf 53 KB
Vijest  
IZDANJA (str.707-708) hrvatskipdf 47 KB
PUBLICATIONS (str.707-708) engleskipdf 47 KB
Ostalo  
Posjeta: 8.620 *