hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 9. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ (str.V-VIII) hrvatskipdf 132 KB
Zlata Đurđević
Uvodnik
 
The Deconstitutionalisation of the Supreme Court of the Republic of Croatia in Criminal Matters and the Strengthening of Authoritative Mechanisms for the Standardisation of Case Law  
Dekonstitucionalizacija Vrhovnog suda RH u kaznenim predmetima i jačanje autoritarnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse: propuštena prilika Ustavnog suda RH (str.417-470) hrvatskipdf 547 KB
Zlata Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
Confiscation of Proceeds of Crime and Temporary Measures With Special Reference to the Duration of the Measures and Diffi culties in Practice  
Oduzimanje imovinske koristi i privremene mjere osiguranja s posebnim osvrtom na trajanje mjera i poteškoće u praksi (str.471-496) hrvatskipdf 295 KB
Vanja Marušić, Marija Vučko, Mirta Kuštan
Stručni rad
 
Use of Secretly Recorded Technical Recordings in Evidentiary Proceedings  
Uporaba potajno snimljenih tehničkih snimki u dokaznom postupku (str.497-520) hrvatskipdf 278 KB
Milenka Slivar
Stručni rad
 
Evidence From Abroad From the Position of the Defence: Possibility of Obtaining and Controlling the Legality and Reliability of Evidence  
Dokazi iz inozemstva iz pozicije obrane - mogućnost pribavljanja, kontrola zakonitosti i pouzdanosti (str.521-541) hrvatskipdf 272 KB
Šime Matak
Pregledni rad
 
Some Issues of Compliance of Croatian Criminal Procedural Law With the Directives on Defence Rights: Analysis of Jurisprudence  
Neka pitanja usklađenosti hrvatskoga kaznenog procesnog prava s direktivama o pravima obrane – analiza sudske prakse (str.543-569) hrvatskipdf 325 KB
Elizabeta Ivičević Karas, Zoran Burić, Marin Bonačić
Izvorni znanstveni članak
 
Implementation of the Directive on Procedural Safeguards for Children Who are Suspects or Accused Persons in Criminal Proceedings in the Amendment to the Juvenile Courts Act  
Implementacija Direktive o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima u noveli Zakona o sudovima za mladež (str.571-601) hrvatskipdf 369 KB
Ivana Radić
Pregledni rad
 
Victim Protection Within Criminal Proceedings: The Practical Implementation of Directive 2012/29/EU  
Zaštita žrtava u kaznenom postupku - praktična implementacija Direktive 2012/29/EU (str.603-635) hrvatskipdf 912 KB
Reana Bezić, Petra Šprem
Izvorni znanstveni članak
 
Misdemeanor Liability for Promoting Ideologies Contrary to the Constitution of the Republic of Croatia  
Prekršajna odgovornost za promicanje ideologija suprotnih Ustavu Republike Hrvatske (str.637-680) hrvatskipdf 479 KB
Ivo Josipović
Izvorni znanstveni članak
 
The Spread of Infectious Diseases as a Threat to Human Security and Criminal Mechanisms in Preventing the Spread of the COVID-19 Virus  
Širenje zaraznih bolesti kao prijetnja ostvarivanju ljudske sigurnosti i kaznenopravni mehanizmi u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (str.681-713) hrvatskipdf 624 KB
Sunčana Roksandić, Krešimir Mamić
Izvorni znanstveni članak
 
Conditional Release in the Perspective of Modern Croatian Legislation and the Criminal Justice Practice of the Probation Service  
Uvjetni otpust u perspektivi suvremenog hrvatskog zakonodavstva i kaznenopravne prakse probacijske službe (str.715-744) hrvatskipdf 662 KB
Zdenka Kokić-Puce, Goran Brkić, Snježana Maloić
Pregledni rad
 
The European Investigation Order and the National Remedies Systems: The Appropriate Level of Protection of Fundamental Rights in the Member State Issuing the Order  
Europski istražni nalog i nacionalni sustavi pravnih lijekova: pitanje primjerene razine zaštite temeljnih prava u državi izdavanja naloga (str.745-769) hrvatskipdf 380 KB
Igor Materljan, Gordana Materljan
Izvorni znanstveni članak
 
Extraordinary Circumstances: The Impact of COVID-19 on Effective International Judicial and Police Cooperation and the Protection of Human Rights  
Izvanredne okolnosti: utjecaj bolesti COVID-19 na učinkovitu međunarodnu pravosudnu i policijsku suradnju i zaštitu ljudskih prava (str.771-797) hrvatskipdf 360 KB
Marijo Rošić, Danka Hržina
Pregledni rad
 
Joint Investigation Teams: Concept and Analysis of Multilateral Investigation and Evidence Collection in the European Union  
Zajednički istražni timovi – koncept i analiza multilateralnog vođenja istrage i prikupljanja dokaza u Europskoj uniji (str.799-816) hrvatskipdf 262 KB
Zoran Vinković
Pregledni rad
 
The Contribution of Institutional Support in Reducing Risk at Work to the Job Satisfaction of Police Offi cers  
Doprinos institucionalne podrške u smanjenju rizika radnog mjesta zadovoljstvu poslom policijskih službenika (str.819-855) hrvatskipdf 1 MB
Krunoslav Borovec, Iva Balgač, Stjepan Gluščić
Izvorni znanstveni članak
 
Legal Framework of the Extended Confi scation of Assets in the Criminal Law of the United Kingdom and the Federal Republic of Germany  
Pravno uređenje proširenoga oduzimanja imovinske koristi u kaznenome pravu Ujedinjene Kraljevine i Savezne Republike Njemačke (str.857-877) hrvatskipdf 275 KB
Darko Datzer, Eldan Mujanović, Irma Deljkić
Pregledni rad
 
MODERN FORMS OF FRAUD AND COUNTERFEITING OF NON-CASH PAYMENT INSTRUMENTS UNDER DIRECTIVE 2019/713/EU  
Moderni oblici prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih instrumenata plaćanja prema Direktivi 2019/713/EU (str.879-905) hrvatskipdf 475 KB
Maja Buhovac
Pregledni rad
 
Image Recordings as Personal Data  
Slikovne snimke kao osobni podatak (str.907-932) hrvatskipdf 286 KB
Ivan Vukušić
Pregledni rad
 
Criminal Law Protection of Business Secrets  
Kaznenopravna zaštita poslovne tajne (str.933-958) hrvatskipdf 301 KB
Bruno Moslavac
Pregledni rad
 
Sudska praksa 1. Ubojstvo žrtve na spavanju. Kritika odredbe čl. 449. st. 2. Zakona o kaznenom postupku. (str.961-962) hrvatskipdf 90 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Posjeta: 1.544 *