hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 38 No. 4, 2004.


Datum izdavanja: prosinca 2004.

Objavljen na Hrčku: 13. 4. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Suvremeni pogledi na ortognatsku kirurgiju (str.263-263) hrvatskipdf 50 KB
Contemporary Aspects of Orthognathic Surgery (str.263-263) engleskipdf 50 KB
Josip S Bill, Nezar Watted
Sažetak sa skupa
 
Diferencijalna dijagnostika malignih tumora maksilofacijalnog područja (str.264-264) hrvatskipdf 51 KB
Differential Diagnosis of Malignant Tumours of the Maxillofacial Region (str.264-264) engleskipdf 51 KB
Mišo Virag
Sažetak sa skupa
 
Diferencijalna dijagnostika i procjena cističnih prozirnosti čeljusti (str.264-264) hrvatskipdf 51 KB
Differential Diagnostics and Assessment of Cystic Translucencies of the Jaws (str.265-265) engleskipdf 51 KB
Goran Knežević
Sažetak sa skupa
 
Ortognatska kirurgija, funkcionalan ili estetski postupak (str.265-265) hrvatskipdf 51 KB
Orthognathic Surgery - Functional or Aesthetic Surgery (str.265-265) engleskipdf 51 KB
Vedran Uglešić, Davor Jokić, Predrag Knežević, Stojanka Gašparović
Sažetak sa skupa
 
C-erbB-2 kao biomarker premalignog potencijala OLR-a (str.265-266) hrvatskipdf 54 KB
C-erbB-2 as a Biomarker for Premalignant Potential of Oral Lichen Ruber (str.266-266) engleskipdf 53 KB
Dolores Biočina-Lukenda, Ahmed Pirkić, Ana Cekić-Arambašin
Sažetak sa skupa
 
Salivarne i serumske vrijednosti interleukina 6 i bazičnoga čimbenika rasta fibroblasta u bolesnika s planocelularnim karcinomom (str.266-267) hrvatskipdf 57 KB
Salivary and Serous Values of Interleukin 6 and Basic Growth Factor of Fibroblasts in Patients with Planocellular Carcinoma (str.267-267) engleskipdf 53 KB
Vanja Vučičević Boras, Nada Čikeš, Josip Lukač, Mišo Virag, Ana Cekić-Arambašin
Sažetak sa skupa
 
Učinak nearomatskoga naftalana na mišji oralni planocelularni karcinom - pilot studija (str.267-268) hrvatskipdf 57 KB
The Effect of Nonaromatic Naphthalane on Mice Oral Planocellular Carcinoma - a Pilot Study (str.268-268) engleskipdf 53 KB
Ivan Alajbeg, Siniša Ivanković, Mislav Jurin, Ahmed Pirkić, Iva Alajbeg-Žilić, Ana Cekić-Arambašin
Sažetak sa skupa
 
Mukoepidermoidni karcinom male žlijezde slinovnice (str.268-269) hrvatskipdf 57 KB
(str.269-269) engleskipdf 51 KB
Pavel Kobler, Mišo Virag, Sven Seiwerth, Spomenka Manojlović
Sažetak sa skupa
 
Što se sve može sakriti iza kliničke slike odontogenih apscesa. Previd ili pogrješka? - prikaz dvaju slučajeva. (str.270-270) hrvatskipdf 53 KB
All that can be Hidden Behind the Clinical Appearance of Odontogenic Abscesses. Oversight or Error? - Presentation of Two Cases (str.270-271) engleskipdf 56 KB
Zoran Ivasović, Marko Krmpotić, Aleksandar Milenović, Davor Katanec
Sažetak sa skupa
 
Kirurški postupci u liječenju velikih koštanih šupljina čeljusti (str.271-271) hrvatskipdf 51 KB
Surgical Procedures in the Treatment of Large Osseous Cavities of the Jaws (str.271-271) engleskipdf 51 KB
Goran Knežević
Sažetak sa skupa
 
Dvofazno liječenje velike ciste donje čeljusti - prikaz slučaja (str.272-272) hrvatskipdf 51 KB
Biphase Treatment of Large Mandibular Cysts - Case presentation (str.272-273) engleskipdf 55 KB
Jakša Grgurević
Sažetak sa skupa
 
Nužnost standardizacije postupaka u liječenju odontogenih keratocista (str.273-273) hrvatskipdf 51 KB
The Need for Standardisation of Procedures in the Treatment of Odontogenic Keratocysts (str.273-274) engleskipdf 54 KB
Klara Sokler
Sažetak sa skupa
 
Neobično metastaziranje melanoma lica nakon šesnaest godina - prikaz slučaja (str.274-274) hrvatskipdf 51 KB
Uncommon Metastasis of Melanoma of the Face after Sixteen Years - Case Presentation (str.275-275) engleskipdf 50 KB
Irina Filipović-Zore, Aleksandar Milenović, Zoran Ivasović, Jurica Šiljeg
Sažetak sa skupa
 
Neobična klinička slika i lokalizacija karcinoma gornje usnice - prikaz slučaja (str.275-275) hrvatskipdf 50 KB
Uncommon Clinical Appearance and Localisation of Carcinoma of the Upper Lip - Case Presentation (str.276-276) engleskipdf 51 KB
Irina Filipović-Zore, Aleksandar Milenović, Zoran Ivasović, Jurica Šiljeg
Sažetak sa skupa
 
Epiduralni spinalni apsces nakon vađenja zuba- rijetka, ali moguće fatalna komplikacija (str.276-276) hrvatskipdf 51 KB
Epidural Spinal Abscess after Extraction of a Tooth - a Rare but Possibly Fatal Complication (str.277-277) engleskipdf 51 KB
Renato Škrobot, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Pojava non-Hodgkin limfoma u usnoj šupljini - prikaz slučaja (str.277-277) hrvatskipdf 51 KB
Occurrence of Non-Hodgkin Lymphoma in the Oral Cavity - Case Presentation (str.278-278) engleskipdf 52 KB
Pavel Kobler, Josipa Borčić, Irina Filipović-Zore, Marin Nola, Dubravka Sertić
Sažetak sa skupa
 
Nalaz difuznoga staničnog NHL-a u ustima - prikaz slučaja Dg: Difuzni velikostanični non-Hodgkin limfom B-imunofenotipa (str.278-279) hrvatskipdf 56 KB
A Finding of Diffuse Cellular Non-Hodgkin Lymphoma in the Oral Cavity - Case Presentation Dg: Diffuse giant cell Non-Hodgkin lymphoma B-immunophenotype (str.279-279) engleskipdf 50 KB
Tihomir Kuna, Olaf John, Pavel Kobler, Irina Filipović-Zore
Sažetak sa skupa
 
Procjena uspješnosti podizanja dna sinusa za inserciju dentalnog usadka - prikaz slučaja (str.280-280) hrvatskipdf 53 KB
Assessment of the Success of Raising the Floor of the Sinus for Insertion of a Dental Implant - Case Presentation (str.280-281) engleskipdf 56 KB
Tihomir Švajhler, Jurica Šiljeg, Irina Filipović-Zore, Jurica Krhen
Sažetak sa skupa
 
Medicinski i financijski aspekti kirurško-protetske terapije atrofične donje čeljusti; vestibuloplastika vs. implantologija (str.281-281) hrvatskipdf 50 KB
Medical and Financial Aspects of Surgical- Prosthetic Therapy of the Atrophic Mandible - Vestibuloplastics vs. Implantology (str.281-281) engleskipdf 50 KB
Marko Krmpotić
Sažetak sa skupa
 
Raščlamba vestibuloplastika u tridesetogodišnjem razdoblju (od 1975. do 2004. godine) (str.281-282) hrvatskipdf 54 KB
Analysis of Vestibuloplastics in a Thirty-Year Period (from 1975 to 2004) (str.282-282) engleskipdf 51 KB
Jakša Grgurević, Joško Grgurević
Sažetak sa skupa
 
Transdentalni usadak u slučaju proširene indikacije za apikotomiju središnjega gornjeg sjekutića (str.282-282) hrvatskipdf 51 KB
Transdental Implants in the Case of Wider Indications for Apicotomy of the Median Upper Incisor (str.283-283) engleskipdf 51 KB
Tonko Kojundžić, Tonko Kojundžić ml.
Sažetak sa skupa
 
Zub u maksilarnome sinusu kao komplikacija tijekom vađenja gornjeg umnjaka (str.283-283) hrvatskipdf 51 KB
The Tooth in the Maxillary Sinus as a Complication During Extraction of the Upper Wisdom Tooth (str.283-284) engleskipdf 54 KB
Goran Knežević, Berislav Perić
Sažetak sa skupa
 
Anestezija u stomatologiji (str.284-284) hrvatskipdf 51 KB
Anaesthesia in Dental Medicine (str.284-285) engleskipdf 54 KB
Stojanka Gašparović, Morena Milić, Tanja Goranović, Lidija Butorac-Rakvin
Sažetak sa skupa
 
Usporedna raščlamba mogućih komplikacija tijekom oralnokirurških zahvata u općoj endotrahealnoj i kratkotrajnoj inhalacijskoj anesteziji (str.285-285) hrvatskipdf 52 KB
Comparative Analysis of Possible Complications During Oralsurgical Operations Under General Endotracheal and Short Inhalation Anaesthesia (str.285-286) engleskipdf 56 KB
Sebastijan Sandev, Goran Knežević
Sažetak sa skupa
 
Sustavne nuspojave lokalnih anestetika u stomatologiji (str.286-286) hrvatskipdf 51 KB
Systematic Side-Effects of Local Anaesthetics in Dental Medicine (str.286-287) engleskipdf 55 KB
Darin Žagar, Stojanka Gašparović
Sažetak sa skupa
 
Primjena hiperbarične oksigenacije u oralnoj kirurgiji (str.287-287) hrvatskipdf 52 KB
Application of Hyperbaric Oxygenation in Oral Surgery (str.287-288) engleskipdf 56 KB
Ivan Zajc, Mario Franolić
Sažetak sa skupa
 
Oralna rehabilitacija pacijenta s ograničenim otvaranjem usta uzrokovanim ratnom ozljedom mekih i tvrdih tkiva gornje čeljusti (str.288-288) hrvatskipdf 53 KB
Oral Rehabilitation of a Patient with Restricted Opening of the Mouth Caused by a Combat Injury of the Soft and Hard Tissues of the Maxilla (str.288-288) engleskipdf 53 KB
Dubravka Knezović-Zlatarić, Asja Čelebić, Irina Filipović-Zore
Sažetak sa skupa
 
Procjena gustoće mandibularne kosti u veslača ovisno o indeksu mase tijela (str.288-289) hrvatskipdf 56 KB
Assessment of the Density of Mandibular Bones in Rowers, Depending on Body Mass Index (str.289-289) engleskipdf 53 KB
Jerko Rebić, Dubravka Knezović-Zlatarić, Mato Sušić, Irina Filipović-Zore
Sažetak sa skupa
 
Učinak klorheksidina na oralnu bakterijsku kolonizaciju i razvoj nozokomijalnih infekcija u životno ugroženih bolesnika (str.289-290) hrvatskipdf 56 KB
The Effect of Chlorhexidine on Oral Bacterial Colonisation and Development of Nosocomial Infections in Life Threatened Patients (str.290-291) engleskipdf 56 KB
Tomislav Ćabov, Darko Macan, Ino Husedžinović, Danica Bošnjak, Jasenka Škrlin-Šubić
Sažetak sa skupa
 
Liječenje akutne odontogene upale u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (str.291-291) hrvatskipdf 51 KB
Treatment of Acute Odontogenic Inflammation in National Health Care (str.291-292) engleskipdf 54 KB
Davor Brajdić, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Hiperplazija gingive uzrokovana lijekovima (str.292-293) hrvatskipdf 59 KB
Gingival Hyperplasia Caused by Medications (str.293-293) engleskipdf 55 KB
Pavel Kobler, Olaf John, Ivan Petričević
Sažetak sa skupa
 
Znamo li sve o radioosteonekrozi? (str.293-294) hrvatskipdf 59 KB
Do We Know Everything about Radioosteonecrosis? (str.294-294) engleskipdf 51 KB
Irina Filpović Zore, Joško Grgurević
Sažetak sa skupa
 
Mukokele (str.294-295) hrvatskipdf 55 KB
Mucocele (str.295-295) engleskipdf 51 KB
Leonard Bergovec, Davor Brajdić, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Frenulektomije - kada i zašto? (str.295-296) hrvatskipdf 55 KB
Frenulectomy - When and Why? (str.296-296) engleskipdf 53 KB
Vlatko Kopić, Berislav Perić, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Epulis - klinička slika i patohistološka raščlamba (str.296-297) hrvatskipdf 57 KB
Epulis - Clinical Appearance and Histopathological Analysis (str.297-297) engleskipdf 53 KB
Elvis Anđelko Begović, Darko Macan, Iskra Bolfek
Sažetak sa skupa
 
Alveotomija umnjaka: indikacije i kontraindikacije u teoriji i praksi (str.297-297) hrvatskipdf 53 KB
Alveotomy of the Wisdom Tooth: Indications and Contraindications in Theory and Practice (str.298-298) engleskipdf 49 KB
Marijan Baranović, Darko Macan
Sažetak sa skupa
 
Vrijednost orodentalnih i tjelesnih minor anomalija u diskriminaciji djece sa smetnjama u razvoju (str.299-305) hrvatskipdf 91 KB
Value of Oro-Dental and Physical Minor Anomalies in the Discrimination of Children with Developmental Disorders/Impaired Development (str.307-311) engleskipdf 61 KB
Jelka Jukić, Ilija Škrinjarić, Kristina Škrinjarić, Zlatko Ulovec
Izvorni znanstveni članak
 
Stajalište pacijenata prema uporabi koferdama (str.313-317) hrvatskipdf 76 KB
Patient’s Attitude to Rubber Dam Use (str.319-322) engleskipdf 66 KB
Josip Filipović, Silvana Jukić, Ivana Miletić, Božidar Pavelić, Ana Malčić, Ivica Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Pojavnost dijagnoza temporomandibularnih disfunkcija i psihološkog statusa u hrvatskih pacijenata (str.323-332) hrvatskipdf 103 KB
Prevalence of Temporomandibular Disorder Diagnoses and Psychologic Status in Croatian patients (str.333-339) engleskipdf 76 KB
Robert Ćelić, Samuel Dworkin, Vjekoslav Jerolimov, Mirela Maver-Bišćanin, Milica Julia Bago
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje kontaktne alergije na gradivne i pomoćne protetske materijale (str.341-347) hrvatskipdf 77 KB
Investigation of Contact Allergies to Component and Auxiliary Prosthetic Materials (str.349-353) engleskipdf 63 KB
Ketij Mehulić, Muharem Mehulić, Patricija Kos, Dragutin Komar, Katica Prskalo
Izvorni znanstveni članak
 
Orofacijalna bol neodontogene etiologije - retrospektivna studija na 100 bolesnika upućenih u ambulante primarne zaštite (str.355-359) hrvatskipdf 67 KB
Orofacial Pain of Non-Odontogenic Cause-Retrospective Study on 100 Patients Referred to the Primary Dental Health Care (str.361-364) engleskipdf 59 KB
Alka Rajčić, Goran Knežević, Vanja Vučićević-Boras
Stručni rad
 
Terapija karijesnih lezija ozonom (str.365-370) hrvatskipdf 16 MB
Ozone Treatment of Initial Lesions (str.371-374) engleskipdf 67 KB
Alena Knežević, Zrinka Tarle, Katica Prskalo
Pregledni rad
 
Prvi gornji trokorijeni pretkutnjaci: pet kliničkih slučajeva (str.375-378) hrvatskipdf 6 MB
Three-Rooted Maxillary First Premolars: Five Clinical Cases (str.379-380) engleskipdf 52 KB
Sanja Šegović, Božidar Pavelić, Silvana Jukić, Ivica Anić
Stručni rad
 
Posjeta: 87.647 *