hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 45 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2019.

Objavljen na Hrčku: 13. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ hrvatskipdf 533 KB
Matea Birtić
Uvodnik
 
Asindetske subordinirane strukture (str.249-263) hrvatskipdf 473 KB
Asyndetic Subordinated Structures (str.249-263)  
Lada Badurina, Nikolina Palašić
Izvorni znanstveni članak
 
Funkcija vezničkoga spoja ako li u starohrvatskim pravnim tekstovima (str.265-277) hrvatskipdf 523 KB
The Function of the Complex Conjunction ako li in Old Croatian Legal Texts (str.265-277)  
Vuk-Tadija Barbarić
Izvorni znanstveni članak
 
Može li hrvatska anafora svoj biti dalekometna? Odgovor na temelju analize infinitivnih dopuna (str.279-297) hrvatskipdf 551 KB
Can Croatian Anaphor svoj Be a Long-Distance Anaphor? A Proposal Based on the Analysis of Infinitival Complements (str.279-297)  
Mia Batinić Angster
Izvorni znanstveni članak
 
Relacija i supstitucija kao temelj podjele eksplicitno subordiniranih klauzi (str.299-328) hrvatskipdf 1 MB
Relation and Substitution as the Basis for the Classification of Explicitly Subordinated Clauses (str.299-328)  
Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak
 
Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku (str.329-345) hrvatskipdf 490 KB
Fixed Colligations in Subordination in Croatian (str.329-345)  
Goranka Blagus Bartolec
Izvorni znanstveni članak
 
Zavisnosložene rečenice u administrativnom stilu Kraljevine Dalmacije u drugoj polovici 19. stoljeća (str.347-364) hrvatskipdf 485 KB
Complex Sentences in the Administrative Style of the Kingdom of Dalmatia in the Late 19th Century (str.347-364)  
Tanja Brešan Ančić
Prethodno priopćenje
 
Iz sintakse zavisnosloženih rečenica u najstarijim kajkavskim književnim tekstovima (str.365-382) hrvatskipdf 474 KB
From the Syntax of Complex Sentences in the Oldest Kajkavian Literary Texts: Causative Sentences (str.365-382)  
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
Umetnuti imperativi u kajkavskim govorima hrvatskoga jezika (str.383-400)  
Embedded Imperatives in Kajkavian Dialects of Croatian (str.383-400) engleskipdf 615 KB
Josip Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Klitike koje se ne penju (str.401-416)  
Clitics that Don't Climb (str.401-416) engleskipdf 538 KB
Martina Gračanin-Yuksek
Izvorni znanstveni članak
 
Apofastičke konstrukcije u hrvatskom jeziku na razmeđu retorike i sintakse (str.417-436) hrvatskipdf 687 KB
Apophastic Constructions in Croatian at the Intersection between Rhetoric and Syntax (str.417-436)  
Tanja Gradečak, Barbara Kružić, Alma Vančura
Izvorni znanstveni članak
 
Podjela i nazivlje zavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama (str.437-471) hrvatskipdf 649 KB
Classification and Terminology of Dependent Sentences in Croatian Grammar Books (str.437-471)  
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Pregledni rad
 
Zavisne surečenice s veznikom osim ako: hrvatski i slovenski u usporedbi s engleskim (str.473-504)  
Subordinate Unless-Clauses: Croatian and Slovenian in Comparison to English (str.473-504) engleskipdf 694 KB
Gašper Ilc, Irena Zovko Dinković
Izvorni znanstveni članak
 
Uspon zanaglasnica, dihotomija podizanje – kontrola i stilska varijacija (str.505-522)  
Clitic Climbing, the Raising-Control Dichotomy and Diaphasic Variation in Croatian (str.505-522) engleskipdf 1 MB
Zrinka Kolaković, Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher, Björn Hansen
Izvorni znanstveni članak
 
O obliku i tipu informacije u jezičnom procesiranju: odabir antecedenta elipse glagolske skupine u hrvatskome (str.523-547) hrvatskipdf 670 KB
On the Form and Type of Information in Language Processing: the Choice of Antecedent of VP Ellipsis in Croatian (str.523-547)  
Irina Masnikosa, Mirjana Tonković, Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak
 
Vezanje relativne rečenice na koordiniranu skupinu u hrvatskome: psiholingvistički pogled (str.549-570) hrvatskipdf 628 KB
Relative Clause Attachment to a Coordinated Phrase in Croatian: a Psycholinguistic Perspective (str.549-570)  
Ana Matić, Jana Willer-Gold, Marijan Palmović, Anita Peti-Stantić
Izvorni znanstveni članak
 
Latinski utjecaji na sintaksu zavisnosloženih rečenica u hrvatskoglagoljskim tekstovima (str.571-600) hrvatskipdf 594 KB
Latin Influence on the Syntax of Dependent Sentences in Croatian Glagolitic Texts (str.571-600)  
Ana Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Udvajanje dopunjača u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku (str.601-618) hrvatskipdf 509 KB
Complementizer Doubling in Croatian Church Slavonic (str.601-618)  
Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Spatial Clause and Space in the Bosnian Language (str.619-637)  
Mjesna klauza i prostor u bosanskome jeziku (str.619-637) bosanskipdf 508 KB
Mirela Omerović
Izvorni znanstveni članak
 
Sequentiality, Consequentiality and Asyndetism in Subordination (str.639-657)  
Sekvencijalnost, konsekvencijalnost i asindetizam u subordinaciji (str.639-657) bosanskipdf 511 KB
Ismail Palić
Izvorni znanstveni članak
 
Subordinirane strukture s veznikom što (str.659-673) hrvatskipdf 523 KB
Subordinated Structures with the Conjunction što (str.659-673)  
Ivo Pranjković
Izvorni znanstveni članak
 
Sintaktička složenost i subordinacija u pisanome diskursu inojezičnih govornika hrvatskoga (str.675-694) hrvatskipdf 798 KB
Syntactic Complexity and Subordination in Written Discourse of Speakers of Croatian as a Second and Foreign Language (str.675-694)  
Ivana Trtanj, Ana Mikić Čolić
Izvorni znanstveni članak
 
Rečenice s iznimnim padežnim označivanjem i rečenice s implicitnom kontrolom subjekta u hrvatskom jeziku (str.695-711) hrvatskipdf 455 KB
Exceptional Case Marking Clauses and Implicitly Controlled Clauses in the Croatian Language (str.695-711)  
Matija Zorić
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj hrvatskipdf 93 KB
Contents engleskipdf 94 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Posjeta: 28.728 *