hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 33 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 22. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
MEĐIMURSKI INTERDIJALEKT (str.1-18) hrvatskipdf 100 KB
Interdialekt der Region Murinsel (str.1-18)  
Đuro Blažeka
Izvorni znanstveni članak
 
RAJNSKI FORINT – RAJNIŠKI – U HRVATSKOM KAJKAVSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.19-39) hrvatskipdf 102 KB
Rajnski Forint – Rajniški – in the Croatian Kajkavian literary language (str.19-39)  
Željka Brlobaš, Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak
 
RAZVOJ PREZIMENSKOG SUSTAVA NA MILJEVCIMA (str.41-65) hrvatskipdf 116 KB
Development of the family names classification in Miljevci (str.41-65)  
Ankica Čilaš Šimpraga
Izvorni znanstveni članak
 
PREZIMENA U KINCHU OSZEBUINOME SZLAVNOGA ORSZAGA HORVATCZKOGA PETRA BERKEA (str.67-89) hrvatskipdf 113 KB
Family names in Kinch oſzebuini ſzlavnoga Orſzaga Horvatczkoga by Petar Berke (str.67-89)  
Anđela Frančić
Izvorni znanstveni članak
 
RUKOPISNI VOCABOLARIO ITALIANO-ILLIRICO (~ 1745.) FRA LOVRE CEKINIĆA (str.91-105) hrvatskipdf 95 KB
The manuscript dictionary Vocabolario italiano-illirico (~ 1745) written by Lovro Cekinić (str.91-105)  
Ivana Franić
Izvorni znanstveni članak
 
LEKSIKOGRAFSKI STATUS BROJEVNIH RIJEČI U RJEČNIKU HRVATSKOGA KAJKAVSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA (str.107-131) hrvatskipdf 160 KB
Lexicographic Status of Numbers in the Dictionary of Croatian Kajkavian Litterary Language (str.107-131)  
Ivana Franić
Stručni rad
 
KNJIŽEVNOJEZIČNA NORMA FRANJEVAČKIH PISACA 18. ST. – SASTAVNICA JEZIČNOSTANDARDIZACIJSKIH PROCESA (str.133-145) hrvatskipdf 71 KB
The literary and linguistic norm of the 18th century Franciscan writers – a constituent of the language codification process (str.133-145)  
Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
MORFONOLOŠKI MODEL PALATALIZACIJE ZUBNIH SONANTA U 1. LICU JEDNINE PREZENTA U HRVATSKOM CRKVENOSLAVENSKOM JEZIKU (str.147-163) hrvatskipdf 136 KB
The morphonological model of palatalization of the dental sonants in the 1st person singular of the present tense in Croatian Church Slavonic (str.147-163)  
Sofija Gadžijeva
Izvorni znanstveni članak
 
BIOLOŠKA I DRUŠTVENA KATEGORIJA RODA U RODNOJ TEORIJI I RODNA TEORIJA STEREOTIPA (str.165-175) hrvatskipdf 75 KB
Biological and social category of gender in gender theory and gender theory of stereotypes (str.165-175)  
Hrvoja Heffer
Pregledni rad
 
O TVORBI RIJEČI U TADIJANOVIĆEVU DJELU SVAŠTA PO MALO (str.177-196) hrvatskipdf 104 KB
On word formation in Tadijanović’s Svašta po malo (str.177-196)  
Marijana Horvat, Ermina Ramadanović
Izvorni znanstveni članak
 
KULINARSKI ELEMENTI U HRVATSKOJ I RUSKOJ FRAZEOLOGIJI (str.197-216) hrvatskipdf 111 KB
Кyлинaрныe элeмeнты в xopвaтcкoй и pyccкoй фразеологии (str.197-216)  
Anita Hrnjak
Izvorni znanstveni članak
 
DA LI, JE LI I LI – NORMATIVNI STATUS I RASPODJELA (str.217-234) hrvatskipdf 103 KB
Da li, je li and li – normative state and distribution (str.217-234)  
Lana Hudeček, Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
JESU LI ENDOCENTRIČNE IMENIČKE SLOŽENICE TVORBENA INOVACIJA U HRVATSKOM JEZIKU 19. STOLJEĆA? (str.235-243) hrvatskipdf 90 KB
Sind die endozentrischen Komposita eine Bildungsinnovation im Kroatischen des 19. Jahrhunderts? (str.235-243)  
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
PARNI PRIJEDLOZI (str.245-261) hrvatskipdf 108 KB
Preposition pairs (str.245-261)  
Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
DEKLINACIJA BROJEVA DVA, OBA, TRI I ČETIRI U KAJKAVSKIM PRAVNIM TEKSTOVIMA OD 16. DO 18. STOLJEĆA (str.263-288) hrvatskipdf 111 KB
The declension of numerals two, both, three and four in kajkavian legal texts from 16th to 18th century (str.263-288)  
Boris Kuzmić, Martina Kuzmić
Pregledni rad
 
GLASOVNE PROMJENE: NEPOSTOJANO A I E (PROBLEMATIZACIJA NAZIVA, DEFINICIJA I MEĐUODNOSA GLASOVNIH PROMJENA) (str.289-304) hrvatskipdf 92 KB
Some problems in the definitions of sound changes (str.289-304)  
Milica Mihaljević, Marijana Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
RUMUNJSKO-HRVATSKI LAŽNI PAROVI (str.305-324) hrvatskipdf 111 KB
Faux amis roumaino-croate (str.305-324)  
Ivana Olujić, Tomislava Bošnjak Botica
Pregledni rad
 
DRAMSKI DISKURS IZMEĐU PRAGMALINGVISTIKE I FEMINISTIČKE LINGVISTIKE (str.325-341) hrvatskipdf 84 KB
The discourse of drama between pragmalinguistics and feminist linguistics (str.325-341)  
Tatjana Pišković
Izvorni znanstveni članak
 
KAJKAVIZMI U TKONSKOM ZBORNIKU (str.343-370) hrvatskipdf 131 KB
The kajkavian words in glagolitic miscellany of Tkon (str.343-370)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA ANAFORIČKIH IZRAZA U OBLIKOVANJU MEDIJSKO-ZNANSTVENIH DOGAĐAJA (str.371-389) hrvatskipdf 1 MB
Le role des expressions anaphoriques dans la mise en discours des evenements mediatico-scientifiques (str.371-389)  
Zrinka Šimunić
Izvorni znanstveni članak
 
HIBRIDNE SLOŽENICE U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.391-411) hrvatskipdf 106 KB
Hybride Komposita in der kajkawischen Schriftsprache (str.391-411)  
Barbara Štebih
Izvorni znanstveni članak
 
SINTAKTIČKA FUNKCIJA PARTICIPA U HRVATSKOM JEZIKU 15./16. STOLJEĆA (str.413-429) hrvatskipdf 91 KB
Syntactic function of the participle in the croatian language of 15th / 16th century (str.413-429)  
Kristina Štrkalj Despot
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG PROUČAVANJU ODRAZA SVETAČKOG IMENA JURAJ U HRVATSKOJ ANTROPONIMIJI (str.431-447) hrvatskipdf 107 KB
A contribution to the study of the reflection of the saint’s name Juraj in croatian anthroponimy (str.431-447)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
O JEZIKU ŠKARIĆEVA PRIJEVODA SVETOGA PISMA (str.449-468) hrvatskipdf 111 KB
On the language of Škarić’s Bible translation (str.449-468)  
Ivana Vrtič
Izvorni znanstveni članak
 
POKAZATELJI BROJIVOSTI (str.469-477) hrvatskipdf 60 KB
Countability indicators (str.469-477)  
Marija Znika
Izvorni znanstveni članak
 
Od munje i munjka do muštuluka (Артур Рафаэлович Багдасаров: Новый хорватско-русский словарь, Воентехиниздат, Москва, 2007.) (str.479-483) hrvatskipdf 69 KB
Kristian Lewis
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Boryś na hrvatskom (Wiesław Boryś: Čakavske leksičke studije, Praslavensko naslijeđe u čakavskome leksičkom fondu, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.) (str.483-486) hrvatskipdf 48 KB
Ankica Čilaš Šimpraga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Još jedan temeljac hrvatskomu jezikoslovlju (Ardelio Della Bella: Gramatičke pouke o ilirskome jeziku, Prijevod s izvornika Nives Sironić-Bonefačić, Pogovor Darija Gabrić-Bagarić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2006.) (str.486-491) hrvatskipdf 52 KB
Ivana Franić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gotovo nepoznato londonsko izdanje Fučićeve studije o hrvatskoj glagoljskoj epigrafici iz 1999. godine (Branko Fučić: Croatian glagolitic epigraphy, Stephen Osborne, London, 1999.) (str.491-493) hrvatskipdf 61 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dalmatinska zagora rediviva – jezični prinos u sve većoj promidžbi Dalmatinske zagore (Ivica Gusić i Filip Gusić: Rječnik govora Dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine, vlastita naklada, Zagreb, 2004.) (str.493-497) hrvatskipdf 52 KB
Stipe Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
‘Nepristran’ pogled u povijest(i) lingvistike (E. F. K. Koerner: Jezikoslovna historiografija, Tusculanae editiones, Zagreb, 2007.) (str.497-500) hrvatskipdf 46 KB
Kristina Štrkalj Despot
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filološki i kulturološki događaj (Šimun Kožičić Benja: Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov, Rijeka, 1531. – Knjiga 1: Pretisak; Knjiga 2: Latinička transkripcija glagoljskoga teksta, Priredila Anica Nazor, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka, 2007.) (str.500-504) hrvatskipdf 46 KB
Dragica Malić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedno slovakističko djelo (Maria Kursar – Dubravka Sesar: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom, Školska knjiga, Zagreb, 2005.) (str.504-513) hrvatskipdf 68 KB
Siniša Habijanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O postupcima prikupljanja, obrade i tumačenja dječjega jezika (Jelena Kuvač i Marijan Palmović: Metodologija istraživanja dječjega jezika, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2007.) (str.513-516) hrvatskipdf 44 KB
Ivana Oraić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrelo za pravnike i jezikoslovce (Boris Kuzmić: Veprinački zakon 1507–2007, Popratni prilog: Miroslav Bertoša, Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska, Ogranak Opatija, Veprinac, 2007.) (str.516-518) hrvatskipdf 41 KB
Ivana Vrtič
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Austrijacizmi u govoru grada Sarajeva (Nedad Memić: Austrijacizmi u govoru grada Sarajeva, Peter Lang, Frankfurt/M., 2006.) (str.518-522) hrvatskipdf 49 KB
Aleksandra Ščukanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlas kao arhiv vrijednih podataka (Općeslavenski lingvistički atlas: Fonetsko-gramatička serija, Tom 4a, Refleksi *ъ i *ь, Zagreb, 2006.) (str.522-525) hrvatskipdf 51 KB
Ivana Matas Ivanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dijakronijski i sinkronijski o povijesti hrvatskoga jezikoslovlja (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi, Disput, Zagreb, 2006.) (str.525-531) hrvatskipdf 58 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Važan prinos o hrvatskome kao članu zajednice povijesnih jezika (Marko Samardžija: Hrvatski kao povijesni jezik, vlastita naklada, Zaprešić, 2006.) (str.531-538) hrvatskipdf 68 KB
Ermina Ramadanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sarajevski žargon (Narcis Saračević: Rječnik sarajevskog žargona – prilog leksikografiji bosanskoga jezika, 2. izd.; Vrijeme, Zenica, 2007.) (str.538-542) hrvatskipdf 54 KB
Stipe Kekez
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suprotnost u leksičkom sustavu (Ljiljana Šarić: Antonimija u hrvatskome jeziku : Semantički, tvorbeni i sintaktički opis, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.) (str.542-551) hrvatskipdf 65 KB
Branka Tafra
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nedovršivost pisanja (Mateo Žagar: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.) (str.551-554) hrvatskipdf 42 KB
Dubravka Bogutovac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavijesti (str.555-556) hrvatskipdf 44 KB
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 166.034 *