hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 35 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 15. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
AKUZATIVNE DOPUNE UZ NEPRIJELAZNE GLAGOLE: ŠTO SU UNUTRAŠNJI OBJEKTI? (str.1-19) hrvatskipdf 428 KB
Some Accusative complements of intransitive verbs: What are cognate objects? (str.1-19)  
Matea Birtić, Ivana Matas Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
O- KAO FAKULTATIVNI ALOMORF GLAGOLSKOGA PREFIKSA OD (str.21-34) hrvatskipdf 306 KB
O- as an facultative allomorph of the verbal prefix od- (str.21-34)  
Jurica Budja
Izvorni znanstveni članak
 
ETNICI I KTETICI U KAJKAVSKOM NARJEČJU (str.35-52) hrvatskipdf 687 KB
Names of peoples and place name adjectives in the kajkavian dialect (str.35-52)  
Ankica Čilaš Šimpraga, Ivana Kurtović Budja
Izvorni znanstveni članak
 
LATENTNO POSUĐIVANJE U HRVATSKOME I DRUGIM JEZICIMA – POSLJEDICE I OTPORI (str.53-71) hrvatskipdf 416 KB
Latent borrowing in Croatian and other European languages – results and resistance (str.53-71)  
Branka Drljača Margić
Pregledni rad
 
SUFIKSALNE PRIDJEVSKE IZVEDENICE I SLOŽENICE U VRANČIĆEVU RJEČNIKU (str.73-94) hrvatskipdf 422 KB
Suffixal adverbial derivatives and compounds in Vrančić’s dictionary (str.73-94)  
Darija Gabrić-Bagarić, Ivana Lovrić Jović
Izvorni znanstveni članak
 
ODRAZI JATA U RUSINSKOM JEZIKU (str.95-109) hrvatskipdf 412 KB
The reflexes of jat’ in Rusyn (str.95-109)  
Siniša Habijanec
Pregledni rad
 
RAČUNALNI NAZIVI S ELEMENTOM -WARE U ENGLESKOME I HRVATSKOME JEZIKU (str.111-139) hrvatskipdf 452 KB
Computer terms with the suffix -ware in English and Croatian (str.111-139)  
Antun Halonja, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
SINTAKTIČKA SVOJSTVA ZAMJENICA U MARULIĆEVU I KAŠIĆEVU PRIJEVODU DE IMITATIONE CHRISTI (str.141-157) hrvatskipdf 471 KB
Syntactic characteristics of pronouns in Marulić’s and Kašić’s translation of De imitatione Christi (str.141-157)  
Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić
Izvorni znanstveni članak
 
HOMONIMIJA KAO LEKSIKOGRAFSKI PROBLEM (str.159-186) hrvatskipdf 774 KB
Homonymy as a lexicographic problem (str.159-186)  
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
SUGLASNIČKI SUSTAV JUŽNOMOSLAVAČKIH KAJKAVSKIH GOVORA (str.187-200) hrvatskipdf 549 KB
The consonant system of South Moslavina Kajkavian vernaculars (str.187-200)  
Martina Kuzmić
Izvorni znanstveni članak
 
MJESNI GOVOR KACANE (str.201-215) hrvatskipdf 587 KB
The Local Dialect of Kacana (str.201-215)  
David Mandić, Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
TRI NEHRVATSKE TVORBE: INFIKSACIJA, REDUPLIKACIJA, FUZIJA (str.217-241) hrvatskipdf 535 KB
Infixation, reduplication, and blending in Croatian (str.217-241)  
Ivan Marković
Izvorni znanstveni članak
 
RAZMATRANJE GLAGOLSKE PRIJELAZNOSTI I POVRATNOSTI U HRVATSKOME JEZIKU (str.243-256) hrvatskipdf 360 KB
Discussion on verb’s transitivity and reflexivity in Croatian (str.243-256)  
Alen Milković
Stručni rad
 
FONOLOŠKI OPIS GOVORA ŠEMNICE GORNJE (str.257-279) hrvatskipdf 475 KB
Phonological Characteristics of Speech of Šemnica Gornja (str.257-279)  
Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak
 
LEKSIKOGRAFSKA OBRADBA POLISEMNIH NAZIVA (NA PRIMJERU NAZIVA DRUŠTVENIH ZNANSTVENIH DISCIPLINA) (str.281-308) hrvatskipdf 506 KB
Lexicographical treatment of polysemic expressions (based on examples from the field of humanities) (str.281-308)  
Helena Pavletić
Izvorni znanstveni članak
 
TEMELJNI POJMOVI I NAZIVI STEČAJNOGA PRAVA (str.309-332) hrvatskipdf 480 KB
Basic notions and terms of Croatian bankruptcy law (str.309-332)  
Domagoj Sajter, Lana Hudeček
Izvorni znanstveni članak
 
PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.333-345) hrvatskipdf 395 KB
Das Präfix ne- in der kajkavischen Standardsprache (str.333-345)  
Barbara Štebih Golub
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG PROUČAVANJU ODRAZA SVETAČKOG IMENA IVAN U HRVATSKOJ ANTROPONIMIJI (str.347-364) hrvatskipdf 488 KB
A Contribution to the Study of the Reflection of the Saint’s Name Ivan in Croatian Anthroponimy (str.347-364)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
SINTAKTIČKE FUNKCIJE PARTICIPA U KATANČIĆEVU PRIJEVODU SVETOGA PISMA (str.365-382) hrvatskipdf 353 KB
Syntactic functions of participles in Katančić’s translation of the Bible (str.365-382)  
Ivana Vrtič
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKA ADAPTACIJA HUNGARIZAMA IZ DJELA JURJA HABDELIĆA PRVI OTCA NAŠEGA ADAMA GREH (str.383-395) hrvatskipdf 475 KB
Morphological adaptation of Hungarian words from Juraj Habdelić’s Prvi otca našega Adama greh (str.383-395)  
Tatjana Vukadinović
Izvorni znanstveni članak
 
RED SUREČENICA (str.397-409) hrvatskipdf 321 KB
The order of clauses (str.397-409)  
Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak
 
NEKA JEZIČNA PITANJA AUTOHTONOGA ZADARSKOG ROMANSTVA U XIV. STOLJEĆU (str.411-427) hrvatskipdf 420 KB
Some linguistic issues concerning autochthonous Zadar Romance in 14th century (str.411-427)  
Nikola Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
O tekstnim konektorima ili o diskursnim oznakama (Lada Badurina: Između redaka: studije o tekstu i diskursu, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008.) (str.429-433) hrvatskipdf 356 KB
Magdalena Nigoević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mali trojezični rječnik (Đuro Blažeka, István Nyomárkay, Erika Rácz: Mura menti Horvát tájszótár, Rječnik pomurskih Hrvata, Tinta könyvkiadó, Budapest, 2009.) (str.433-436) hrvatskipdf 388 KB
Ines Virč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Najtežim i najdužim putom (Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.) (str.436-440) hrvatskipdf 283 KB
Vuk-Tadija Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Usustavljenost hrvatskoga strukovnog nazivlja – potreba i izazov (Lana Hudeček, Milica Mihaljević (u suradnji s Brunom Nahodom): Hrvatski terminološki priručnik, IHJJ / NZZ, Zagreb, 2009.) (str.440-443) hrvatskipdf 319 KB
Goranka Blagus Bartolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stvarnost jezika, moć medija i uloga jezikoslovca (Lana Hudeček, Milica Mihaljević: Jezik medija, publicistički funkcionalni stil, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.) (str.443-447) hrvatskipdf 335 KB
Marko Lukenda
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Otvorenim dijalogom prema manje opterećenoj budućnosti (Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini, ur. Lada Badurina, Ivo Pranjković i Josip Silić, Disput, Zagreb, 2009.) (str.447-451) hrvatskipdf 273 KB
Ivana Sanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O čakavštini s dušom i znanjem (Josip Lisac: Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje. Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.) (str.451-455) hrvatskipdf 353 KB
Ivana Kurtović Budja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kajkavska frazeologija (Jela Maresić, Mira Menac-Mihalić: Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.456-458) hrvatskipdf 305 KB
Vesna Zečević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinos sređivanju filmskog nazivlja (Enes Midžić: Govor oko kamere: rječnik filmskog žargona, kolokvijalnih i stručnih izraza stranoga podrijetla, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2006.) (str.458-461) hrvatskipdf 310 KB
Antun Halonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O franjevcima, stvarateljima i čuvarima hrvatskoga jezičnog izričaja (Ivo Pranjković: Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008.) (str.461-467) hrvatskipdf 288 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
„A se leži dobri junak i čojek…“ (Marinka Šimić: Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine: natpisi pisani hrvatskom ćirilicom, Matica hrvatska, Sarajevo, 2009.) (str.467-469) hrvatskipdf 271 KB
Darija Gabrić-Bagarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kaleidoskop hrvatske antroponomastike (Petar Šimunović: Hrvatska u prezimenima, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.) (str.470-475) hrvatskipdf 235 KB
Jurica Budja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Trajan doprinos hrvatskoj fonetici (Ivo Škarić: Hrvatski izgovor, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.) (str.476-479) hrvatskipdf 349 KB
Perina Vukša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sintaksa i semantika posljedičnih relacija (Luka Vukojević: Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008.) (str.479-484) hrvatskipdf 319 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filologija sjećanja i uronjenost u prostor (Zadarski filološki dani II. Zbornik radova. Petar Zoranić i njegovi suvremenici. Slavenski prostori u putopisnoj literaturi i književnosti. Znanstveni rad akademika Dalibora Brozovića. Urednica: Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru / Odjel za kroatistiku i slavistiku, Zadar, 2009.) (str.484-489) hrvatskipdf 312 KB
Martina Kramarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O sintaktičkim i semantičkim kategorijama u hrvatskome jeziku (Marija Znika: Sintaksa i semantika: (rasprave i članci), Pergamena, Zagreb, 2008.) (str.489-497) hrvatskipdf 323 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Potraga za značenjem (Milena Žic Fuchs: Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.) (str.497-504) hrvatskipdf 311 KB
Kristina Štrkalj Despot
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavijesti (str.505-506) hrvatskipdf 399 KB
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 85.159 *