hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2002.

Objavljen na Hrčku: 13. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
VRSTE RIJEČI U GRAMATIKAMA ŠIME STARČEVIĆA (str.7-21) hrvatskipdf 888 KB
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
GORNJOSUTLANSKI KONSONANTIZAM (str.23-33) hrvatskipdf 558 KB
Anita Celinić
Izvorni znanstveni članak
 
KNJIŽEVNI JEZIK LEKCIONARÂ 17. STOLJEĆA (Pitanje međuodnosa lekcionara Ivana Bandulavića i Bartola Kašića) (str.35-71) hrvatskipdf 3 MB
Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak
 
DROBNIČEV RJEČNIK I HRVATSKA PREPORODNA LEKSIKOGRAFIJA (str.73-85) hrvatskipdf 746 KB
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIČNA OBILJEŽJA SENJSKOG KORIZMENJAKA (1508) (str.87-101) hrvatskipdf 937 KB
Boris Kuzmić
Izvorni znanstveni članak
 
NEŠTO O ODREĐENOSTI/NEODREĐENOSTI U HRVATSKOME (str.103-150) hrvatskipdf 3 MB
Ivan Marković
Izvorni znanstveni članak
 
OTUĐIVA I NEOTUĐIVA POSVOJNOST U HRVATSKOME JEZIKU (str.151-160) hrvatskipdf 460 KB
Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak
 
BROJ U GLAGOLA (str.161-179) hrvatskipdf 1 MB
Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI (21-26) (str.181-206) hrvatskipdf 2 MB
Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak
 
FITONIMIJA U RUKOPISNIM RJEČNICIMA IVANA TANZLINGHERA-ZANOTTIJA (I) (str.207-280) hrvatskipdf 3 MB
Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak
 
ODREĐENOST KOMPARATIVA I SUPERLATIVA (str.281-289) hrvatskipdf 510 KB
Marija Znika
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK (str.291-315) hrvatskipdf 2 MB
Krešimir Blaževac
Stručni rad
 
TKO SE MUVA? (str.317-324) hrvatskipdf 494 KB
Alemko Gluhak
Stručni rad
 
FUNKCIONALNI STILOVI HRVATSKOGA (STANDARDNOG) JEZIKA (S posebnim obzirom na znanstveno-popularni i personalni podstil) (str.325-343) hrvatskipdf 1 MB
Milica Mihaljević
Stručni rad
 
ŽENEVSKI MODEL ANALIZE DISKURSA MODULARNOG TIPA: GENEZA, ZNAČAJ, PERSPEKTIVE (str.345-364) hrvatskipdf 1 MB
Zrinka Šimunić
Stručni rad
 
POGLED IZVANA NA JEZIČNU KARTU SLAVENSKOGA JUGA (Lexical norm and National Language: Lexicography and Language Policy in South-Slavic Languages after 1989, ur. Radovan Lučić) (str.365-371) hrvatskipdf 561 KB
Goranka Blagus Bartolec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KVANTIFIKACIJA: LOGIKA, FILOZOFIJA, LINGVISTIKA (Ljiljana Šarić: Kvantifikacija u hrvatskome jeziku) (str.371-375) hrvatskipdf 389 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVA ETAPA U JEZIKOSLOVLJU (Ranko Matasović: Uvod u poredbenu lingvistiku) (str.375-380) hrvatskipdf 451 KB
Jurica Budja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIJEVOD MALECKIJEVE KNJIGE O ISTARSKIM GOVORIMA (Mieczysłav Małecki: Slavenski govori u Istri) (str.381-383) hrvatskipdf 234 KB
Anđela Frančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU JEZIKA TEMELJEN NA KORPUSU (Douglas Biber & Susan Conrad & Randi Reppen: Corpus linguistics : Investigating language structure and use) (str.384-385) hrvatskipdf 140 KB
Antun Halonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DOGOVOROM DO PRAVOPISA (Slovenski pravopis, SAZU i Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU) (str.385-388) hrvatskipdf 288 KB
Ermina Harambašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
POREDBENOST U FRAZEOLOGIJI (Željka Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija : pogled izvana i iznutra) (str.388-392) hrvatskipdf 375 KB
Barbara Kovačević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JUBILARNI 60. KONGRES POLJSKOGA DRUŠTVA JEZIKOSLOVACA (Krakow, 13.-14. rujna 2002.) (str.392-394) hrvatskipdf 234 KB
Barbara Kryżan-Stanojević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O VRANČIĆU IZNOVA (Hedvig Sulyok: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján / Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Verantius) (str.394-396) hrvatskipdf 225 KB
Ivana Lovrić-Jović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DRUGAČIJI POGLED NA SINTAKSU (Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja) (str.396-399) hrvatskipdf 295 KB
Ivana Matas-Ivanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KORELACIJSKA SINTAKSA (Branko Tošović: Korelaciona sintaksa: projekcional) (str.399-403) hrvatskipdf 373 KB
Anita Peti-Stantić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
HRVATSKI VUKOVCI U STOLJEĆIMA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (Franjo Iveković, Ivan Broz, Tomo Maretić, Vatroslav Rožić, Milan Rešetar, Antun Radić, Nikola Andrić, Dragutin Boranić: Jezikoslovne rasprave i članci, prir. Marko Samardžija) (str.403-408) hrvatskipdf 464 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O KULTURI I NORMIRANJU EUROPSKIH JEZIKA (Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, prir. Nina Janich i Albrecht Greule) (str.408-412) hrvatskipdf 390 KB
Marko Samardžija
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NEKOĆ I NEDAVNO (Marko Samardžija: Nekoć i nedavno) (str.412-416) hrvatskipdf 384 KB
Marija Znika
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 39.557 *