hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, Vol. Specijalno izdanje No. 10. Štamparovi dani, 2018.


Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. Specijalno izdanje No. 10. Štamparovi dani
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 30. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
VRŠNJAČKA EDUKACIJA KAO INOVATIVAN PRISTUP U POBOLJŠANJU MENTALNOG ZDRAVLJA MEĐU MLADIMA (str.1-1) hrvatskipdf 300 KB
PEER EDUCATION AS AN INNOVATIVE APPROACH IN IMPROVEMENT OF YOUTH MENTAL HEALTH CARE (str.1-2) engleskipdf 300 KB
Kristina Stamenković, Katarina Skopljak, Hana Lučev, Mirela Šentija Knežević, Miroslav Hanževački
Sažetak sa skupa
 
KRETANJE POTROŠNJE LIJEKOVA KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV I LIJEKOVA ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORA ZA RAZDOBLJE OD 2004. DO 2017. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.2-3) hrvatskipdf 265 KB
TRENDS IN THE RATES OF CONSUMPTION OF DRUGS FOR CARDIOVASCULAR SYSTEM AND ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS FROM 2004 – 2017 IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.3-3) engleskipdf 265 KB
Iva Hižar, Sandro Gašpar, Marjeta Majer
Sažetak sa skupa
 
FINANCIJSKA ANALIZA IZVANBOLNIČKE POTROŠNJE LIJEKOVA POSLJEDNIH DEVET GODINA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI (str.4-4) hrvatskipdf 266 KB
FINANCIAL ANALYSIS OF OUTPATIENT DRUG EXPENDITURE IN LAST NINE YEARS IN POŽEŠKO-SLAVONSKA COUNTY (str.4-5) engleskipdf 266 KB
Sandro Gašpar, Iva Hižar, Marjeta Majer
Sažetak sa skupa
 
EMOCIONALNI PROBLEMI I PROBLEMI PONAŠANJA MEĐU ADOLESCENTIMA UPUĆENIH U SLUŽBE ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I ADOLESCENATA U HRVATSKOJ (str.5-6) hrvatskipdf 265 KB
EMOTIONAL AND BEHAVIORAL PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS REFERRED TO CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH SERVICES IN CROATIA (str.6-6) engleskipdf 265 KB
Katarina Skopljak, Kristina Stamenković, Aran Tomac
Sažetak sa skupa
 
UČESTALOST KONZUMACIJE POVRĆA KOD MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA (str.7-7) hrvatskipdf 265 KB
FREQUENCY OF VEGETABLE CONSUMPTION AMONG NURSES (str.7-8) engleskipdf 265 KB
Katarina Jerković Gavran, Marijana Krijan, Branka Martić, Sanela Domić
Sažetak sa skupa
 
POJAVNOST, ISHODI I TERAPIJA ISHEMIJSKOG CEREBROVASKULARNOG INCIDENTA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI POŽEGA TIJEKOM 2017. GODINE (str.8-8) hrvatskipdf 265 KB
APPEARANCE, OUTCOME AND THERAPY OF ISCHEMIC CEREBRAL VASCULAR INCIDENT AT THE GENERAL COUNTY POŽEGA HOSPITAL DURING 2017 (str.9-9) engleskipdf 265 KB
Vlasta Raštegorac, Damir Matoković, Barbara Raštegorac, Mirjana Raguž
Sažetak sa skupa
 
ZDRAVSTVENA PISMENOST ADOLESCENATA (str.9-10) hrvatskipdf 264 KB
HEALTH LITERACY WITH ADOLESCENTS (str.10-10) engleskipdf 264 KB
Božica Lovrić, Jelena Tomac-Jovanović, Tihomir Jovanović, Pavica Jakovljević, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
POVEZANOST PSIHOSOMATSKIH SIMPTOMA SA ŠKOLSKIM USPJEHOM, ANKSIOZNOŠĆU I DEPRESIVNOŠĆU U UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE (str.11-11) hrvatskipdf 265 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS AND SCHOOL ACHIEVEMENT, ANXIETY AND DEPRESSION IN HIGH SCHOOL NURSING STUDENTS (str.11-12) engleskipdf 265 KB
Anita Vukšić, Slavka Galić, Katarina Vukas
Sažetak sa skupa
 
KVALITETA ŽIVOTA DIJABETIČKIH BOLESNIKA NA INZULINSKOJ TERAPIJI (str.12-12) hrvatskipdf 265 KB
QUALITY OF LIFE OF DIABETIC PATIENTS ON INSULIN THERAPY (str.12-13) engleskipdf 265 KB
Nataša Janeš, Blaženka Vranić, Ružica Dijaković
Sažetak sa skupa
 
ZDRAVSTVENA PISMENOST RODITELJA DJECE U HITNOJ PEDIJATRIJSKOJ AMBULANTI (str.13-13) hrvatskipdf 265 KB
HEALTH LITERACY OF CHILDREN IN EMERGENCY PEDIATRIC AMBULANCE (str.14-14) engleskipdf 265 KB
Ivana Mamić, Marin Mamić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
PUŠENJE KOD NEPSIHOTIČNIH PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA (str.14-15) hrvatskipdf 264 KB
CIGARETTE SMOKING AMONG NON-PSYCHOTIC PSYCHIATRIC PATIENTS (str.15-15) engleskipdf 264 KB
Marin Mamić, Ivana Mamić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
POVEZANOST SOCIOEKONOMSKIH ASPEKATA ŽIVOTA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE SA NAMJEROM ODLASKA U INOZEMSTVO (str.16-16) hrvatskipdf 265 KB
CONNECTION BETWEEN SOCIOECONOMIC LIFE ASPECTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THE INTENTION OF EMIGRATION ABROAD (str.16-17) engleskipdf 265 KB
Jelena Tomac Jovanović, Tihomir Jovanović, Sabina Cviljević, Božica Lovrić, Maja Župan, Vlasta Pezerović
Sažetak sa skupa
 
POVEZANOST ZNANJA O ORALNOJ HIGIJENI NA DENTALNI STATUS STARIJIH OSOBA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI (str.17-17) hrvatskipdf 265 KB
LINKAGE OF KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE TO THE DENTAL STATUS OF THE ELDERLY IN POŽEGA-SLAVONIA COUNTY (str.17-18) engleskipdf 265 KB
Marijana Karakatić, Ivana Pajić Matić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
PROCJENA KORIŠTENJA LIJEKOVA KORISNIKA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA (str.18-18) hrvatskipdf 265 KB
EVALUATION OF MEDICAMENTS USAGE BY THE CLIENTS OF HOME FOR ELDERLY AND INFIRM PEOPLE IN POZEGA (str.19-19) engleskipdf 265 KB
Maja Župan, Damir Matoković, Božica Lovrić, Tihomir Jovanović, Jelena Tomac Jovanović, Sabina Cviljević
Sažetak sa skupa
 
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI S KOMPLIKACIJAMA ŠEĆERNE BOLESTI NA DONJIM EKSTREMITETIMA (str.19-20) hrvatskipdf 299 KB
THE CONNECTION OF HEALTH LITERACY WITH DIABETES COMPLICATIONS ON LEWER EXTREMITIEST (str.20-20) engleskipdf 299 KB
Katarina Vukas, Damir Matoković, Anita Vukšić, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
ZNANJA I NAVIKE TRUDNICA VEZANO UZ KONZUMACIJU ALKOHOLA U TRUDNOĆI (str.21-21) hrvatskipdf 266 KB
PREGNANT WOMEN'S KNOWLEDGE AND HABITS REGARDING ALCOHOL CONSUMPTION DURING PREGNANCY (str.21-22) engleskipdf 266 KB
Katarina Hegol, Damir Matoković, Silvija Marić, Suzana Šarčević, Mirela Lovrenović, Katica Fridrich, Ana Čorak
Sažetak sa skupa
 
KRONIČNA TUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KORISNIKA USLUGA ZLATNI CEKIN POLIKLINIKE I CEKIN DJEČJEG VRTIĆA (str.22-22) hrvatskipdf 265 KB
CRONIC SORROW OF PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES, USERS OF THE ZLATNI CEKIN POLYCLINIC AND CEKIN NURSERY (str.23-23) engleskipdf 265 KB
Katarina Jerković Gavran
Sažetak sa skupa
 
STAVOVI RODITELJA O CIJEPLJENJU DJECE NA PODRUČJU POŽEGE U ODNOSU NA ZDRAVSTVENU PISMENOST (str.23-24) hrvatskipdf 265 KB
PARENTS' ATTITUDES TOWARDS VACCINATION OF CHILDREN IN POŽEGA AREA IN RELATION TO HEALTH LITERACY (str.24-24) engleskipdf 265 KB
Mirjana Raguž, Damir Matoković, Božica Lovrić, Vlasta Raštegorac, Đemenina Zečević
Sažetak sa skupa
 
TJELESNA AKTIVNOST OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI TIP 1 I TIP 2 (str.25-25) hrvatskipdf 292 KB
PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH TYPES 1 AND 2 DIABETES (str.25-26) engleskipdf 292 KB
Barbara Gregorić, Renata Đimoti
Sažetak sa skupa
 
MOŽDANI UDAR - MOŽEMO LI GA SPRIJEČITI? (str.26-26) hrvatskipdf 318 KB
STROKE – CAN WE PREVENT IT? (str.26-27) engleskipdf 318 KB
Hrvoje Budinčević
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I TJELESNE MASE NA TEGOBE ŽENA U KLIMAKTERIJU (str.27-27) hrvatskipdf 291 KB
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY MASS ON WOMEN'S DIFFICULTIES IN MEONPAUSE (str.27-28) engleskipdf 291 KB
Silvija Marić, Damir Matoković, Katarina Hegol, Božica Lovrić
Sažetak sa skupa
 
UČINKOVITOST UNILATERALNE TRASPEDIKULARNE FIKSACIJE U TRANSFORAMINALNOJ LUMBLANOJ FUZIJI (str.28-28) hrvatskipdf 264 KB
EFFECTIVENESS OF UNILATERAL PEDICLE SCREW FIXATION IN TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSION (TLIF) (str.29-29) engleskipdf 264 KB
Tin Prpić
Sažetak sa skupa
 
VERTEBROPLASTIKA U LIJEČENJU METASTATSKIH LOMOVA KRALJEŽAKA (str.29-29) hrvatskipdf 265 KB
VERTEBROPLASTY FOR MANAGEMENT OF METASTATIC SPINAL FRACTURE (str.30-30) engleskipdf 265 KB
Melita Peček
Sažetak sa skupa
 
RAZLIKA U VREMENU DO POJAVE RECIDIVA ILI PRESADNICA KOD BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG KOLOREKTALNOG KARCINOMA OVISNO O SMJEŠTAJU U LIJEVOM ILI DESNOM KOLONU (str.30-30) hrvatskipdf 292 KB
THE DIFFERENCE IN TIME UNTIL THE APPEARANCE OF RECIDIVE OR METASTASIS MANIFESTATION AT PATIENTS CURED AGAINST COLORECTAL CANCER DEPENDING ON THE POSITION IN THE LEFT OR RIGHT COLON (str.31-31) engleskipdf 292 KB
Darko Kotromanović
Sažetak sa skupa
 
PROCJENA NUTRITIVNOG STATUSA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA LIJEČENIH U ODJELU INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE KLINIKE ZA TUMORE (str.31-32) hrvatskipdf 292 KB
ASSESMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF PATINETS THAT BEGAN SYSTEMIC THERAPY OF COLORECTAL CANCER AT THE UNIVERSITY HOSPITAL FOR TUMORS (str.32-32) engleskipdf 292 KB
Maja Kovač, Petra Lepetić, Robert Šeparović
Sažetak sa skupa
 
POČETNI ERITROPOETIČKI PARAMETRI KOJI PREDVIĐAJU POVEĆANJE RETIKULOCITA U NIŽOJ ILI UMJERENOJ VISINSKOJ AEROBNOJ AKTIVNOSTI (str.32-33) hrvatskipdf 299 KB
INITIAL ERYTHROPOIETIC PARAMETERS PREDICTING RETICULOCYTE INCREASE IN LOWER TO MODERATE ALTITUDE AEROBIC ACTIVITY (str.33-33) engleskipdf 299 KB
Matea Sedlaček, Lana Ružić
Sažetak sa skupa
 
POST KAO DUHOVNA DIJETA (str.33-34) hrvatskipdf 298 KB
FAST AS ONE SPIRITUAL DIET (str.34-34) engleskipdf 298 KB
Vesna Pešić, Eduard Pavlović
Sažetak sa skupa
 
VAŽNOST INDIVIDUALNOG PRISTUPA U UNAPRJEĐENJU PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA (str.35-35) hrvatskipdf 292 KB
IMPORTANCE OF INDIVIDUAL APPROACH IN IMPROVEMENT OF NATIONAL COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAM PERFORMANCE (str.35-36) engleskipdf 292 KB
Jasmina Kovačević, Vera Musil, Dejvid Zombori, Vesna Jureša
Sažetak sa skupa
 
PUŠENJE MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.36-36) hrvatskipdf 266 KB
TOBACCO CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.37-37) engleskipdf 266 KB
Deni Rkman, Mirjana Kujundžić Tiljak, Iskra Alexandra Nola, Marjeta Majer
Sažetak sa skupa
 
USPOREDBA POTROŠNJE LIJEKOVA IZMEĐU GRADA ZAGREBA I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2017. GODINE (str.37-38) hrvatskipdf 266 KB
DIFFERENCES IN DRUG CONSUMPTION BETWEEN CITY OF ZAGREB AND POŽEGA-SLAVONIA COUNTY FROM 2010 TO 2017 (str.38-39) engleskipdf 266 KB
Deni Rkman, Igor Radanović, Robert Likić
Sažetak sa skupa
 
JAVNOZDRAVSTVENO DJELOVANJE STUDENTSKOG ZBORA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (str.39-39) hrvatskipdf 328 KB
UNIVERSITY OF ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE'S STUDENT COUNCIL PUBLIC HEALTH ACTIVITIES (str.39-40) engleskipdf 328 KB
Kristian Dominik Rudež
Sažetak sa skupa
 
AKTIVNOSTI STUDENTSKE SEKCIJE ZA JAVNO ZDRAVSTVO „ANDRIJA ŠTAMPAR“ (str.40-40) hrvatskipdf 363 KB
ACTIVITIES OF STUDENT SECTION FOR PUBLIC HEALTH "ANDRIJA ŠTAMPAR" (str.41-41) engleskipdf 363 KB
Deni Rkman
Sažetak sa skupa
 
POREMEĆAJI U PREHRANI (str.41-42) hrvatskipdf 327 KB
EATING DISORDERS (str.42-42) engleskipdf 327 KB
Midhat Jašić, Nizama Salihefendic, Muharem Zildžić, Drago Šubarić, Marizela Šabanović
Sažetak sa skupa
 
NUTRITIVNI STATUS I NUTRITIVNI RIZIK U OBOLJELIH OD RAKA DOJKE LIJEČENIH NA ODJELU INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE KLINIKE ZA TUMORE (str.43-43) hrvatskipdf 160 KB
NUTRITIONAL STATUS AND NUTRITIONAL RISK OF PATIENTS WITH BREAST CANCER TREATED AT THE UNIVERSITY HOSPITAL OF TUMORS (str.43-43) engleskipdf 160 KB
Petra Lepetić, Maja Kovač, Robert Šeparović
Sažetak sa skupa
 
PROCJENA UDJELA VODE U TIJELU I KOMPLEMENTARNI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOM TURIZMU TOPLICA LIPIK (str.46-50) hrvatskipdf 389 KB
ASSESSMENT OF THE WATER CONTENT IN THE BODY AND COMPLEMENTARY PUBLIC HEALTH PROGRAMS IN HEALTH TOURISM LIPIK SPA (str.46-50) engleskipdf 389 KB
Senka Rendulić Slivar, Goran Ladišić, Hrvoje Kovačić
Prethodno priopćenje
 
PREHRAMBENE NAVIKE, STANJE UHRANJENOSTI I ŠKOLSKI USPJEH (str.51-57) hrvatskipdf 246 KB
EATING HABITS, NUTRITIONAL STATUS AND SCHOOL PERFORMANCE (str.51-57) engleskipdf 246 KB
Anica Sabljić, Jasmina Kovačević, Vera Musil
Izlaganje sa skupa
 
KOLOREKTALNI KARCINOM I PREHRANA – ŠTO KAŽU DOKAZI? (str.58-63) hrvatskipdf 351 KB
COLORECTAL CARCINOMA AND NUTRITION – WHAT DOES THE EVIDENCE SAY? (str.58-63) engleskipdf 351 KB
Ines Banjari
Izlaganje sa skupa
 
DEFINIRANJE POJMOVA INVALIDITET I OSOBA S INVALIDITETOM (str.64-66) hrvatskipdf 251 KB
Mario Dadić, Ante Bačić, Ivana Župa, Ana Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
PREHRAMBENE NAVIKE OBOLJELIH OD ARTERIJSKE HIPERTENZIJE (str.67-71) hrvatskipdf 401 KB
EATING HABITS OF PEOPLE WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN OSIJEK, CROATIA (str.67-71) engleskipdf 401 KB
Anja Radin Major, Maja Gradinjan Centner, Ivana Kučinac Zubac, Hrvoje Centner
Izlaganje sa skupa
 
MARKETING MIX KAO ČIMBENIK RAZVOJA EPIDEMIJE PRETILOSTI U DJECE (str.72-78) hrvatskipdf 210 KB
MARKETING MIX AS A DRIVER OF OBESITY EPIDEMIC IN CHILDREN (str.72-78) engleskipdf 210 KB
Vatroslav Zovko
Izlaganje sa skupa
 
VRŠNJAČKO NASILJE U ŠKOLAMA – NASILJE ILI STIL KOMUNIKACIJE? (str.79-85) hrvatskipdf 329 KB
PEER VIOLENCE IN SCHOOLS - VIOLENCE OR STYLE OF COMMUNICATION? (str.79-85) engleskipdf 329 KB
Nada Kosić Bibić, Jasmina Kovačević
Izlaganje sa skupa
 
DESET GODINA STRUČNO-EDUKACIJSKOG SIMPOZIJA „ŠTAMPAROVI DANI“ (str.86-92) hrvatskipdf 243 KB
TEN YEARS OF PROFESSIONAL-EDUCATIONAL SYMPOSIUM „ŠTAMPAR'S DAYS“ (str.86-92) engleskipdf 243 KB
Filip Njavro, Nikola Siladi, Tin Prpić, Deni Rkman, Ino Kermc, Maksimilijan Mrak, Mario Mašić, Andro Matković, Danko Relić, Jakov Ivković, Ivan Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
JAVNOZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI UDRUGE NARODNOG ZDRAVLJA „ANDRIJA ŠTAMPAR“ (str.93-98) hrvatskipdf 269 KB
PUBLIC HEALTH ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF PEOPLE'S HEALT ANDRIJA ŠTAMPAR (str.93-98) engleskipdf 269 KB
Filip Njavro, Nikola Siladi, Tin Prpić, Deni Rkman, Ino Kermc, Maksimilijan Mrak, Mario Mašić, Andro Matković, Danko Relić, Jakov Ivković, Ivan Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
RISK FACTORS AND INJURY CHARACTERISTICS AMONG YOUNGER SCHOOL CHILDREN (str.99-106) engleskipdf 220 KB
Ivan Miškulin, Viktorija Kretić, Terezija Berlančić, Nika Pavlović, Želimir Orkić, Maja Miškulin
Izlaganje sa skupa
 
STRESS AT WORKPLACE AND OCCUPATIONAL INJURIES (str.107-112) engleskipdf 269 KB
Maja Miškulin, Sanja Kliman, Nika Pavlović, Terezija Berlančić, Želimir Orkić, Ivan Miškulin
Izlaganje sa skupa
 
SOCIAL INCLUSION AND INJURIES AMONG ELDERLY (str.113-117) engleskipdf 267 KB
Nika Pavlović, Donna Vadlja, Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Želimir Orkić, Ivan Miškulin
Izlaganje sa skupa
 
THE IMPORTANCE OF REGULATION DIGESTIVE SYSTEM –BRAIN INTERACTIONS ON PREVENTION INSULIN RESISTANCE AND FATTY LIVER (str.118-122) engleskipdf 200 KB
Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić
Izlaganje sa skupa
 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INJURIES IN YOUNG ADULTS FROM ISTRIA COUNTY (str.123-127) engleskipdf 277 KB
Terezija Berlančić, Kristina Kupčak, Ivan Miškulin, Nika Pavlović, Želimir Orkić, Maja Miškulin
Izlaganje sa skupa
 
TJELESNE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA I ODRASLIH U BOSNI I HERCEGOVINI (str.128-134) hrvatskipdf 323 KB
PHYSICAL ACTIVITIES OF ADOLESCENTS AND ADULTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.128-134) engleskipdf 323 KB
Dragan Brenjo, Džemil Hajrić, Katica Arar, Midhat Jašić, Milica Vilušić
Prethodno priopćenje
 
IMPRESUM hrvatskipdf 376 KB
IMPRESUM engleskipdf 206 KB
Ostalo  
Predgovor izvanrednom izdanju Časopisa Hrana u zdravlju i bolesti hrvatskipdf 102 KB
Uvodnik  
Posjeta: 26.188 *