hrcak mascot   Srce   HID

Filologija, No. 14, 1986.


Datum izdavanja: prosinca 1986.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2017.
Sadržaj Puni tekst
RUDOLF FILIPOVIĆ: POPIS RADOVA (1936-1986) hrvatskipdf 6 MB
Bibliografija  
LANGUAGES IN CONTACT AND CONTRAST In Honour of Professor Rudolf Filipović On the Occasion of His Seventieth Birthday  
OBAVIJEST ČITATELJIMA U čast su profesoru i akademiku Rudolfu Filipoviću, o njegovoj sedamdesetoj obljetnici života, kolege, štovatelji i prijatelji širom svijeta posvetili još jedan zbornik. Ovdje donosimo naslov toga zbornika s popisim suradnika i njihovih priloga hrvatskipdf 963 KB
Vladimir Ivir, Damir Kalogjera
Uvodnik
 
NAŠ SVEČAR RUDOLF FILIPOVIĆ hrvatskipdf 3 MB
Radoslav Katičić
Izlaganje sa skupa
 
Denoting quantity in a travelogue by Joakim Vujić  
OBELEŽAVANJE KVANTITETA U JEDNOM PUTOPISU JOAKIMA VUJIĆA (str.1-7) srpskipdf 2 MB
Aleksandar Albijanić
Izvorni znanstveni članak
 
Une opinion sur le toponyme Počitelj  
POGLED NA TOPONIM POČITELJ (str.9-18) hrvatskipdf 5 MB
Danijel Alerić
Izvorni znanstveni članak
 
Some linguistic parallelisms  
IZ JEZIČNIH NAPOREDNOSTI (str.19-20) hrvatskipdf 803 KB
Vladimir Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Reflexive pronouns from the point of view of sentence parts  
POVRATNE ZAMJENICE S GLEDIŠTA REČENIČNIH DIJELOVA (str.21-30) hrvatskipdf 5 MB
Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Croato-Serbian elements in the works of Havrijil Kosteljnik  
HRVATSKO-SRPSKI ELEMENTI U DJELIMA HAVRIJILA KOSTELJNIKA (str.31-39) hrvatskipdf 3 MB
Eugenija Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Some syntactic characteristics of an American-Croatian newspaper: interference in the government of word usage  
NEKE SINTAKTIČKE OSOBITOSTI U AMERIČKOM NOVINSKOM TISKU NA HRVATSKOM JEZIKU. INTERFERENCIJA NA PLANU REKCIJE (str.41-52) hrvatskipdf 5 MB
Ivan Bauer
Izvorni znanstveni članak
 
The bilingual dictionary as a source of cultural information  
DVOJEZIČNI RJEČNIK KAO IZVOR INFORMACIJA O STRANOJ KULTURI (str.53-59) hrvatskipdf 4 MB
Maja Bratanić
Izvorni znanstveni članak
 
O nazivima “hrasta” u evropskim dijalektima  
DENOMINATION OF “OAK” IN EUROPEAN DIALECTS (str.61-67) engleskipdf 3 MB
Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
Analyzing the core vocabulary of American English  
O SREDIŠNJOJ JEZGRI AMERIČKOENGLESKOG VOKABULARA (str.69-76) hrvatskipdf 3 MB
Željko Bujas
Izvorni znanstveni članak
 
Analyzing the core vocabulary of American English  
O SREDIŠNJOJ JEZGRI AMERIČKOENGLESKOG VOKABULARA (str.69-76) hrvatskipdf 3 MB
Željko Bujas
Izvorni znanstveni članak
 
Some meanings of Croatian morphological instrumental and their English translation equivalents  
NEKA ZNAČENJA HRVATSKOG MORFOLOŠKOG INSTRUMENTALA U PRIJEVODU NA ENGLESKI JEZIK (str.77-86) hrvatskipdf 4 MB
Marka Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Le langage et l'es'pace  
GOVOR I PROSTOR (str.87-95) hrvatskipdf 5 MB
Petar Guberina
Izvorni znanstveni članak
 
Subjekt i objekt u srpsko-hrvatskom i dokaz za lingvističke teorije  
SUBJECT AND OBJECT IN SERBO-CROATIAN AND EVIDENCE FOR LINGUISTIC THEORIES (str.97-108) engleskipdf 5 MB
Jadranka Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak
 
Subjekt i objekt u srpsko-hrvatskom i dokaz za lingvističke teorije  
SUBJECT AND OBJECT IN SERBO-CROATIAN AND EVIDENCE FOR LINGUISTIC THEORIES (str.97-108) engleskipdf 5 MB
Jadranka Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak
 
'Acta croatica' as a subject of study in literary medievalistic  
ACTA CROATICA KAO PREDMET KNJIŽEVNOMEDIEVISTIČKOG STUDIJA (I) (str.109-122) hrvatskipdf 7 MB
Eduard Hercigonja
Izvorni znanstveni članak
 
A contribution to the problem of metaphor  
JEDAN PRILOG PROBLEMATICI METAFORE (str.123-127) srpskipdf 3 MB
Milka Ivić
Izvorni znanstveni članak
 
The functional load of prosodic patterns in Croatian Kajkavian dialects  
FUNKCIONALNA NOSIVOST PROZODIJSKIH SISTEMA U KAJKAVSKIM GOVORIMA (str.129-144) srpskipdf 7 MB
Pavle Ivić
Izvorni znanstveni članak
 
The English element in the Hindi language  
ENGLESKI ELEMENAT U HINDSKOM JEZIKU (str.145-152) hrvatskipdf 3 MB
Milka Jauk-Pinhak
Izvorni znanstveni članak
 
Morphological changes in the vernacular of the city of Split -A contribution to the theory of language changes-  
MORFOLOŠKE PROMJENE U SPLITSKOM VERNAKULARU -prilog teoriji jezičnih promjena- (str.153-160) hrvatskipdf 4 MB
Dunja Jutronić-Tihomirović
Izvorni znanstveni članak
 
Die erste Grammatik des Adolfo Veber Tkalčević  
PRVA GRAMATIKA ADOLFA VEBERA TKALČEVIĆA (str.161-170) hrvatskipdf 4 MB
Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak
 
Some features of parataxis in Serbo-Croatian and some Germanic languages  
NEKE OSOBINE PARATAKSE U HRVATSKOM ILI SRPSKOM I NEKIM GERMANSKIM. JEZICIMA (str.171-182) hrvatskipdf 5 MB
Dora Maček
Izvorni znanstveni članak
 
Партитивный родительный в русском и хорватском литературном языках  
PARTITIVNI GENITIV U RUSKOM I HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.183-196) hrvatskipdf 6 MB
Antica Menac
Izvorni znanstveni članak
 
The verb 'walk' and its equivalents in the Croatian literary language  
GLAGOL 'WALK' I NJEGOVI EKVIVALENTI U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.197-208) hrvatskipdf 6 MB
Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
Viktorijanska poetska osjetljivost i T. S. Eliot (“The Love Song of J. Alfred Prufrock” u svjetlu poetike Matthewa Arnolda)  
VICTORIAN POETIC SENSIBILITY AND T. S. ELIOT--- “The Love Song of J. Alfred Prufrock” in the Light of Matthew Arnold's Poetics (str.209-222) engleskipdf 6 MB
Anthony M. Mlikotin
Izvorni znanstveni članak
 
Križanić's phonological remarks on “hervatska otmina”  
KRIŽANIĆEVE FONOLOŠKE NAPOMENE O “HERVATSKOJ OTMINI” (str.223-231) hrvatskipdf 4 MB
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
Satzmuster im Deutschen und Serbokroatischen  
REČENIČNI OBRASCI U NEMAČKOM I SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU -na bazi teorije gramatike zavisnosti (str.233-245) srpskipdf 5 MB
Pavica Mrazović
Izvorni znanstveni članak
 
On the parallel use of loan-words and their loan-translations  
O PARALELNOJ UPOTREBI POSUĐENICA I NJIHOVIH PREVEDENICA (str.247-253) hrvatskipdf 3 MB
Vesna Muhvić-Dimanovski
Izvorni znanstveni članak
 
Uticaj motivacije i emocije na jezičke strukture  
THE EFFECT OF MOTIVATION AND EMOTIONS UPON LINGUISTIC STRUCTURES (str.255-260) engleskipdf 3 MB
Gordana Opačić, Vid Pečjak
Izvorni znanstveni članak
 
Obavezna upotreba nenaglašenih zamjeničkih subjekata u germanskim jezicima  
THE OBLIGATORIUM OF UNEMPHATIC PRONOUN SUBJECTS IN THE GERMANIC LANGUAGES (str.261-270) engleskipdf 5 MB
Janez Orešnik
Izvorni znanstveni članak
 
Germanisms in Vuk's dictionary (Rječnik) of 1852  
GERMANIZMI U VUKOVU SRPSKOM RJEČNIKU IZ 1852 (str.271-282) srpskipdf 5 MB
Asim Peco
Izvorni znanstveni članak
 
A semantic parallel: Sc. grdan -Eng. great  
JEDNA SEMANTIČKA PARALELA: sh. grdan -eng. Great (str.283-289) srpskipdf 4 MB
Draginja Pervaz
Izvorni znanstveni članak
 
On the organization of the lexicon  
O STRUKTURI LEKSIKONA-- Rochelle Lieber, On the organization of the lexicon, Indiana University Linguistic Club, Bloomington 1981. (str.291-294) srpskipdf 2 MB
Stanimir Rakić
Izvorni znanstveni članak
 
Psycholinguistics in Yugoslavia  
PSIHOLINGVISTIKA KOD NAS (str.295-304) srpskipdf 6 MB
Svenka Savić
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Vilov, a Croatian linguist  
HRVATSKI JEZIKOSLOVAC STJEPAN VILOV (str.305-311) hrvatskipdf 3 MB
Ante Sekulić
Izvorni znanstveni članak
 
Basic vocabulary on the island of Korčula as an example of language micro evolution  
BAZIČNI VOKABULAR OTOKA KORČULE KAO POKAZATELJ JEZIČNE MIKROEVOLUCIJE (str.313-328) hrvatskipdf 7 MB
Anita Sujoldžić, Petar Šimunović, Božidar Finka, Pavao Rudan
Izvorni znanstveni članak
 
Eine Handvoll alter Personennamen vom Lande um Šibenik  
RUKOVET STARIH OSOBNIH IMENA ŠIBENSKOGA KRAJA (str.329-343) hrvatskipdf 7 MB
Mate Šimundić
Izvorni znanstveni članak
 
On the language of Matija Magdalenić  
O JEZIKU MATIJE MAGDALENIĆA (str.345-355) hrvatskipdf 6 MB
Antun Šojat
Izvorni znanstveni članak
 
Einige Bemerkungen zur Transkription und Vertöffentlichung kajkavischer Texte  
NEKE NAPOMENE UZ TRANSKRIBIRANJE I OBJAVLJIVANJE KAJKAVSKIH TEKSTOVA (str.357-369) hrvatskipdf 6 MB
Olga Šojat
Izvorni znanstveni članak
 
“Tumačenje blaženoga Hieronima” in Petar Zoranić's “Planine”  
“TUMAČENJE BLAŽENOGA HIERONIMA” U 'PLANINAMA' PETRA ZORANIĆA (str.371-380) hrvatskipdf 5 MB
Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak
 
The demarcation of homonymy and polysemy (a lexicological and lexigraphic problem)  
RAZGRANIČAVANJE HOMONIMIJE I POLISEMIJE (leksikološki i leksikografski problem) (str.381-393) hrvatskipdf 6 MB
Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak
 
Sibilarization in the contemporary literary Croatian  
SIBILARIZACIJA U SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU (str.395-402) hrvatskipdf 4 MB
Stjepko Težak
Izvorni znanstveni članak
 
Pragmatic dimension of the text  
PRAGMATIČKA DIMENZIJA TEKSTA (str.403-410) hrvatskipdf 4 MB
Mirna Velčić
Izvorni znanstveni članak
 
Mirko Divković and Tomo Maretić -rivals in the promulgation of Croatian school grammars  
MIRKO DIVKOVIĆ I TOMO MARETIĆ- TAKMACI U OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH ŠKOLSKIH GRAMATIKA (str.411-417) hrvatskipdf 4 MB
Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak
 
Resultats hybrides des langues en contact  
HIBRIDNI REZULTATI JEZIČNIH DODIRA (str.419-432) hrvatskipdf 8 MB
Vojmir Vinja
Izvorni znanstveni članak
 
Dialects in contact -one of the essential features in the language of old Croatian literature  
DIJALEKTI U KONTAKTU - JEDNA OD BITNIH POJAVA U JEZIKU STARIJE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (na primjeru Belostenčeva rječnika) (str.433-444) hrvatskipdf 5 MB
Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak
 
Alcune formazioni suffissali serbocroate e i loro equivalenti in italiano  
NEKE KARAKTERISTIČNE SUFIKSALNE TVORBE IMENICA U HRVATSKOM ILI SRPSKOM JEZIKU U ODNOSU NA TALIJANSKI JEZIK (str.445-452) hrvatskipdf 3 MB
Zorica Vučetić
Izvorni znanstveni članak
 
Towards a semantic description of Serbo-Croatian nouns  
PRILOG SEMANTIČKOJ ANALIZI IMENICA U SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU (str.453-463) srpskipdf 5 MB
Petar Vučković
Izvorni znanstveni članak
 
Örtliche und standardisierte Formen der Ortsnamen, Bwohnernamen und ihrer Adjektlva im Kreis Pula  
MJESNI I KNJIŽEVNI LIKOVI EKONIMA I NJIHOVIH ETNIKA I KTETIKA U PULJSKOJ OPĆINI (str.465-473) hrvatskipdf 4 MB
Stjepan Vukušić
Izvorni znanstveni članak
 
Eine “kontrastive” Grammatik aus dem Jahr 1851  
O JEDNOJ “KONTRASTIVNOJ” GRAMATICI IZ GODINE 1851. (str.475-484) hrvatskipdf 5 MB
Stanko Žepić
Izvorni znanstveni članak
 
Lexical contrastive analysis and dictionaries  
LEKSIČKA KONTRASTIVNA ANALIZA I RJEČNICI (str.485-492) hrvatskipdf 4 MB
Milena Žic Fuchs
Izvorni znanstveni članak
 
Impressum i kazalo hrvatskipdf 2 MB
Kazalo  
Posjeta: 20.598 *